Javni natječaj za odabir i imenovanje Direktora/ice-član/ice Uprave Pazin sporta d.o.o.

Objavljeno: 11. lipnja 2021. u kategoriji

Temeljem članka 12. stavka 5.  te članka 17. stavka 4. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. , Skupština Pazin sport d.o.o. , dana 11. lipnja 2021. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za odabir i imenovanje  Direktora/ice – član/ice Uprave, 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine (mandat)

Kandidat/kinja za  Direktora/icu – član/icu Uprave, osim uvjeta propisanih  Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

  1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvene/ekonomske struke, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s prijašnjim propisima i ima najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj obrazovanja, ili završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij društvene/ekonomske struke, i ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj obrazovanja
  2. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

– da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen/a, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju  kazne;

– da kandidatu/kinji nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;

  1. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju  kaznenog naloga te nepostojanje  nepravomoćne presude.

 

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail) kandidat/inja je dužan/na priložiti:

1.životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz natječaja;
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog  natječaja;
3. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat/kinja ima deset, odnosno pet godina radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme;
4. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave

  1. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

 

Kandidat/kinja uz prijavu na natječaj može priložiti motivacijsko pismo.

Direktor/ica – član/ica Uprave trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. iz Pazina imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Ovaj javni natječaj objavit će se na web stranicama trgovačkog društva, web stranicama Grada Pazina, te HZZ-a.

Prijava na natječaj, zajedno s dokazima o uvjetima ispunjavanja natječaja, podnosi se u roku od 8 (osam) dana  od dana objave natječaja na adresu: Pazin sport d.o.o. Tugomila Ujčića, prof. 2, 52000 Pazin, s naznakom: Natječaj za radno mjesto – Direktor/ica – ne otvarati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom/kinjom  prijavljenim/om  na natječaj.

S kandidatima i kandidatkinjama koji/e su ispunili/e formalne uvjete ovog Natječaja provest će se psihološko testiranje,  a s najbolja 3 (tri)  procijenjena kandidata, nakon psihološkog testiranja i razgovor, a o svemu će isti/e biti obavješteni putem e-maila.

Kroz testiranje i razgovore utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, komunikacijske i interpersonalne vještine, odgovornost i stabilnost u poslu te izražena sklonost timskom radu.

Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju/razgovoru smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Po završetku javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni o rezultatima.

Opis poslova Direktora/ice – član/ice Uprave:

Uprava društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice društva. Pri vođenju

poslovanja društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

– Planira i programira poslovanje društva

– Prati stanje sredstava društva

– Brine o likvidnosti društva i poduzima mjere za njeno poboljšanje

– Donosi opće akte društva

– Priprema prijedloge odluka i općih akata

– Razmatra izvješće o poslovanju tijekom poslovne godine

– Podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovanju društva

– Saziva sjednice Skupštine

– Zaključuje ugovore o zapošljavanju sa djelatnicima

  • Predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka te druge poslove određene zakonom
  • Obavlja i druge poslove usmjerene na razvoj trgovačkog društva

Prijavom na ovaj Natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Pazin sportu d.o.o. da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora na radno mjesto Direktora/ice, te da po okončanju postupka čuva njihove prijave u skladu s zakonskim odredbama.

 

Skupština Pazin sport d.o.o.

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital