NATJEČAJ za radno mjesto na određeno vrijeme

Objavljeno: 4. kolovoza 2020. u kategoriji

Temeljem Pravilnika o radu donijetog 01. prosinca 2014. godine od strane Nadzornog odbora Pazin sport d.o.o., Direktor-član Uprave Pazin sport d.o.o. raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto na određeno vrijeme

 1. Računovođa/Računovotkinja – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme radi zamjene odsutne radnice (rodiljni i roditeljski dopust).

Uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik/ica ili stručni prvostupnik ekonomije ili srodne struke. Poželjan smjer financije i računovodstvo (nije obvezno),
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa propisima,
 • Organiziranje i vođenje računovodstva,
 • Priprema godišnjeg popisa imovine, kapitala i obveza,
 • Kontrola obračuna i isplata putnih naloga,
 • Knjiženje poslovnih transakcija poduzeća,
 • Priprema financijskih izvještaja,
 • Kontrola i potvrđivanje ispravnosti financijskih izvještaja,
 • Sastavljanje osobnih i poslovnih poreznih prijava,
 • Obrada podataka i izrada prikaza po potrebi,
 • Naplata računa,
 • Evidencija radnika, obračun plaća i drugog, obrasci,
 • Sastavljanje ponuda o slobodnim radnim mjestima,
 • Prijave radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • Svakodnevni uredski administrativni poslovi (priprema i uređivanje dokumenata, tipkanje i obrada teksta, tajničke pomoćne usluge, prijepis dokumenata, pošta),
 • Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dani na upravljanje Pazin sport d.o.o. dok se poslovi računovodstva odnose se na društvo Pazin sport d.o.o., Zajednicu sportskih udruga Grada Pazina i udruge članice Zajednice; te sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva odnosno:
 • Proučavanje zakona i propisa za trgovačka društva i neprofitne organizacije,
 • Proučavanje EU i nacionalnih fondova i priprema dokumentacije za natječaje,
 • Održavanje web stranice i društvene mreže,
 • Priprema dokumentacije za sastanke, sjednice tijela, ostalo po potrebi – ugovore,
 • Priprema rasporeda korištenja, specifikacija, evidencija,
 • Poslovi iz djelokruga prava na pristup informacijama, arhivskog gradiva, javne nabave, zaštite na radu i zaštite od požara, zaštite podataka, te projekata u tijeku.

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

–    životopis,

–    presliku diplome,

–    presliku osobne iskaznice ili domovnice,

–   uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

–   dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),

–   potvrda o radnom stažu evidentiranom u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

–   dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, ugovor o radu, rješenje) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine, koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati su dužni predočiti izvornike.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog zakona, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu i dokaz o nezaposlenosti. Prednost ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta, u roku od petnaest (15) dana od dana objave ovog Natječaja na oglasnoj ploči HZZ-a dostavljaju se na adresu: Pazin sport d.o.o. Tugomila Ujčića, prof. 2, 52000 Pazin, s naznakom: Natječaj za radno mjesto – Računovođa/Računovotkinja.

Obavijest o pozivu na informativni razgovor (dan, sat i mjesto) svi kandidati primit će pisanim putem. Prije sklapanja ugovora kandidati će biti pozvani na razgovor. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Prijavom na Natječaj, kandidati daju suglasnost Pazin sportu da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka prijema za radno mjesto na određeno vrijeme, te da po okončanju postupka prijema, čuva njihove prijave u skladu s Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja, koji je sastavni dio tog Pravilnika.

Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Pazin, 04.08.2020. godine

Direktor-član Uprave

Samanta Grizila

Natječaj za radno mjesto

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital