Natječaj za radno mjesto računovođe

Objavljeno: 6. listopada 2022. u kategoriji

Temeljem članka 3. Pravilnika o radu br. 011-22/1, Direktorica-članica Uprave Pazin sport d.o.o. raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto računovođe na  neodređeno i puno radno vrijeme

 (uz probni rad od tri mjeseca) 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

  1. Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomske struke, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema ekonomske struke u skladu s prijašnjim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij ekonomske struke

Opis poslova:

– organizira  računovodstvene, knjigovodstvene i financijske poslove Društva

– vodi poslovne knjige u skladu s propisima

– obavlja financijsko poslovanje s poslovnom bankom i drugim financijskim institucijama

– vodi brigu o naplati potraživanja

– obavlja poslove blagajničkog poslovanja

– obavlja poslove evidencije rada, obračuna plaća i drugog dohotka

– obavlja obračun poreza da dobit, poreza na dodanu vrijednost i obračun naknada po raznim

propisima

– priprema godišnji popis imovine i obveza Društva

– sastavlja temeljne financijske izvještaje i druge financijske izvještaje Društva

– sudjeluje u pripremi prijedloga financijskog plana Društva

– sastavlja statistička izvješća Društva kao i izvješća za potrebe Direktora

– obavlja administrativne poslove Društva

– obavlja druge poslove po nalogu Direktora.

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

  1. Zamolbu
  2. Životopis;
  3.  Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog natječaja;
  4. Presliku osobne iskaznice i domovnice,
  5. Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje

o provođenju istrage te da se  ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana),

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati su dužni predočiti izvornike.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“ br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenog prava.

Prijava na natječaj, zajedno s  dokazima o uvjetima ispunjavanja natječaja, podnosi se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Natječaja na mrežnim stranicama Pazin sporta d.o.o. i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a  dostavlja se preporučenom pošiljkom na adresu: Pazin sport d.o.o. Tugomila Ujčića, prof. 2, 52000 Pazin, s naznakom: Natječaj za radno mjesto – Računovođa/Računovotkinja.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 13. listopada 2022.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim traženim prilozima i ispunjavaju uvjete iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor.

U prijavi na oglas kandidati su dužni navesti adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte kako bi istim putem mogli biti obaviješteni o datumu i vremenu razgovora.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Pazin sportu d.o.o. da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora na radno mjesto računovođe, te da po okončanju postupka čuva njihove prijave u skladu s zakonskim odredbama.

Broj: 112-22/01-01

Pazin, 6. listopada 2022. godine

Direktorica-članica Uprave

Patricija Jedrejčić

 

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital