Natječaj za radno mjesto tajnika Zajednice sportskih udruga Grada Pazina

Objavljeno: 26. siječnja 2018. u kategoriji

Na temelju članka 47. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Pazina broj 11-2015 od 08.07.2015. godine, Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Grada Pazina dana 26.01.2018. godine objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto tajnika Zajednice sportskih udruga Grada Pazina

 

I.

Tajnik Zajednice (dalje u tekstu: Tajnik) obavlja stručne i administrativne poslove Zajednice sportskih udruga Grada Pazina (dalje u tekstu: Zajednice), te sudjeluje u provođenju  aktivnosti i mjera iz Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina za razdoblje 2017.-2021. godine. Tajnik obavlja poslove u Zajednici na adresi Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin 52000.

 Mandat Tajnika traje četiri godine uz probni rad od šest mjeseci, prima se na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

 

Člankom 48. Statuta Zajednice utvrđeni su slijedeći poslovi koje obavlja Tajnika

 • obavlja stručne poslove za Zajednicu,
 • temeljem odluka tijela Zajednice, brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Zajednice te odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 • brine se za provedbu preuzetih obveza Zajednice,
 • rukovodi radom stručne službe Zajednice,
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Zajednice na temelju financijskog plana i odluka Zajednice,
 • pomaže u radu predsjedniku Zajednice i predsjednicima drugih tijela,
 • zadužen je za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 • brine o osiguranju javnosti rada Zajednice i poslovima informiranja.

 

Pored poslova utvrđenih Statutom Zajednice, Tajnik ima obvezu provođenja  aktivnosti i mjera iz Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina za razdoblje 2017.-2021. godine, a prije svega:

 • pružanje administrativne i savjetodavne podrške udrugama u pogledu zakonskih obveza, mogućnosti financiranja i slično,
 • organizacija i sudjelovanje u edukacijama i događanjima radi podizanja informiranosti, stručnosti i socijalne umreženosti,
 • unaprjeđenje internih dokumenata i procedura Zajednice
 • izrada sustava za prikupljanje, obradu i analizu informacija koje se tiču sporta u Pazinu i šire i koji se redovito ažurira,
 • pružanje pomoći i podrške u pisanju projekata, sklapanju partnerstava i suradnje te traženju dodatnih financijskih sredstava od strane udruga,
 • rad na ostalim mjerama i aktivnostima definiranih Strategijom, te
 • provođenje propisanih postupaka za planiranje i izvršavanje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina i obavljanje ostalih poslova po nalogu Izvršnog odbora Zajednice.

 

II.

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj moraju imati slijedeća znanja i vještine:

 • minimalno završen sveučilišni ili stručni preddiplomski studij,
 • razvijene organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • znanje stranog jezika (poželjno znanje engleskog jezika)

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • pisani osvrt na viđenje radnog mjesta Tajnika,
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Zajednice sukladno djelokrugu poslova Zajednice utvrđenog Strategijom razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina za razdoblje 2017.-2021. godine, u cilju ostvarivanja strateških ciljeva pazinskog sporta u narednom razdoblju,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika potvrde ili diplome),
 • podaci o radnom stažu i prethodnim radnim mjestima s opisom poslova (preslika potvrde HZMO-a),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, uvjerenje ili izjava),
 • preslika vozačke dozvole,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, uvjerenje ili izjava).

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabranog kandidata izvršit će se prije zaključivanja ugovora o radu.

III.

 Nakon formalne provjere pristiglih prijava sa svakim od kandidata koji ispunjava propisane uvjete obavit će se intervju. Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima Natječaja u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.                                                                                                                                                                                                                                                                 

 IV.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. – 69/17.).

 

V.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

VI.

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu: Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, Tugomila Ujčića, prof. 2, 52000 Pazin, s naznakom: Natječaj za tajnika ili na e-mail adresu uprava@pazin-sport.hr. Natječaj je otvoren do 16.02.2018. godine. Svi upiti vezani za Natječaj postavljaju se isključivo na e-mail adresu uprava@pazin-sport.hr.

             

                                                                                                                 Predsjednik Lucijan Ujčić

 

 

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital