Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: računovođa/računovotkinja 13.12.-31.12.2016. godine

Objavljeno: 13. prosinca 2016. u kategoriji

RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA

 

Radno mjesto

PAZIN, ISTARSKA ŽUPANIJA


1


Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


Puno radno vrijeme


Nema smještaja


U cijelosti


13.12.2016.


31.12.2016.


Rad na jednom mjestu


 

Posloprimac

Ekonomija


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike

  • excel
  • word
  • internet

Kategorija B


Nije važno


Na temelju članka 59. Zakona o radu („Narodne novine broj 93/14.) dana 13. prosinca 2016. godine Pazin sport d.o.o., Tugomila Ujčića, prof. 2, objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
društvu Pazin sport d.o.o.

I.
U cilju korištenja mjere “Rad i staž i prijevoz“ – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Pazin sport d.o.o. Tugomila Ujčića, prof. 2, iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
II.
Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje potrebnog radnog iskustva u skladu s člankom 59. Zakona o radu („Narodne novine broj 93/14.).
III.
Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– da su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a duže od 30 dana
– da su bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od godine dana
– da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju
– da su osposobljene za rad na računalu
– da imaju do 29 godina starosti.
IV.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu osam (8) sati dnevno obavljat će se u društvu Pazin sport d.o.o.
Naziv radnog mjesta: računovođa/računovotkinja.
Potrebna stručna sprema: sveučilišni prvostupnik/ica odnosno magistar/ica ekonomije ili srodne struke. Poželjan smjer financije i računovodstvo (nije obvezno).
Opis poslova:
– Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa propisima
– Organiziranje i vođenje računovodstva
– Priprema godišnjeg popisa imovine, kapitala i obveza
– Kontrola obračuna i isplata putnih naloga
– Knjiženje poslovnih transakcija poduzeća
– Priprema financijskih izvještaja
– Kontrola i potvrđivanje ispravnosti financijskih izvještaja
– Sastavljanje osobnih i poslovnih poreznih prijava
– Obrada podataka i izrada prikaza po potrebi
– Naplata računa
– Plaćanje računa
– Evidencija radnika, obračun plaća i drugog, obrasci
– Sastavljanje ponuda o slobodnim radnim mjestima
– Prijave radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
– Svakodnevni uredski administrativni poslovi (priprema i uređivanje dokumenata,
tipkanje i obrada teksta, tajničke pomoćne usluge, prijepis dokumenata, pošta)
– Sve navedene djelatnosti za Pazin Sport d.o.o. uključuju sve objekte dani na upravljanje
Pazin Sport d.o.o.,
– Sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva,
– Proučavanje zakona i propisa za trgovačka društva i neprofitne organizacije,
– proučavanje EU i drugih fondova i priprema dokumentacije za natječaje,
– Sve navedene radnje odnose se na društvo Pazin sport d.o.o., Zajednicu sportskih udruga Grada Pazina i udruge članice Zajednice,
– Obavještavanje udruga o propisima, izmjenama propisa,
– Savjetodavna i druga pomoć udrugama,
– Održavanje web stranice društva i Zajednice,
– Priprema dokumentacije za sastanke, sjednice tijela društva i udruga.
V.
Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
– kratki životopis s osobnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi o završenom odgovarajućem sveučilišnom ili stručnom studiju)
– dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog ili radnog iskustva (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
– uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (ne starije od 30 dana)
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, izjava, uvjerenje).
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.
VI.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na Javni poziv pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na Javni poziv dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.
VII.
Uz prijavu se podnose dokazi (točka V. i VI.) u jednom primjerku.
VIII.
Prije sklapanja ugovora kandidati će biti pozvani na razgovor.
Za osobe koje budu izabrane podnijet će se zahtjev HZZ-u za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane HZZ-a sa tim osobama sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje.
IX.
Stručno osposobljavanje obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora s Direktorom društva
– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad
– pod vodstvom mentora.
Osobe na stručnom osposobljavanju nisu u radnom odnosu.
Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna te naknadu putnih troškova koje isplaćuje HZZ.
X.
Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta, do 31.12.2016. godine dostavljaju se na adresu: Pazin sport d.o.o. Tugomila Ujčića, prof. 2, 52000 Pazin, s naznakom: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ili na mail adresu racunovodstvo@pazin-sport.hr.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
XI.
Obavijest o pozivu na informativni razgovor (dan, sat i mjesto) svi kandidati primit će pisanim putem.


 

Poslodavac

PAZIN SPORT društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje sportskih građevina


e-mailom: racunovodstvo@pazin-sport.hr

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital