Natječaj za davanje u zakup poslovnih (uredskih) prostora na katu boćališne zgrade BC A. Anzur u Pazinu

U skladu s člankom 8. Odluke o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama („Službene novine Grada Pazina“ broj 33/14.) Direktorica-članica Uprave Pazin sport d.o.o. dana 30. lipnja  2023. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih prostora

 

 1. Prikupljanjem pisanih ponuda, daju se u zakup sljedeći poslovni prostori:

 Poslovni prostor na katu boćališne zgrade, na adresi Trg pod lipom 1, Pazin 52000, u namjeni uredskog prostora, za obavljanje uredskih poslova ili intelektualnih usluga;

 

 1. a) uredski prostor, ukupne površine od 20,93 m² .

 

 1. b) uredski prostor, ukupne površine 12,37 m² .

           

Zakupnik koristi zajednički hodnik i sanitarni čvor sa ostalim zakupcima.

 

 1. II. Početni iznos zakupnine je 10 eura/m² (protuvrijednost 75,34 kuna) mjesečno.

Na iznos zakupnine obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Mjesečna zakupnina plaća se na temelju ispostavljenog računa, najkasnije do desetog dana u mjesecu za tekući mjesec.

Zakupnik je dužan početi plaćati zakupninu s danom stupanja u posjed poslovnog prostora, odnosno od dana izvršene primopredaje poslovnog prostora.

U iznos zakupnine nisu uračunati troškovi grijanja i hlađenja, električne energije, vode, interneta, naknade za odvoz otpada kao ni ostali režijski troškovi koji su povezani sa korištenjem poslovnog prostora.

 

III. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina. Protekom roka zakupac, koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ostvarit će pravo na sklapanje novog ugovora o zakupu bez javnog natječaja.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Uređenje kao i održavanje poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti u cijelosti tereti zakupnika bez prava na povrat troškova. Za slučaj investicijskog ulaganja u poslovni prostor potrebna je prethodna suglasnost zakupodavca o čemu će se zaključiti poseban ugovor.

U zakup poslovnog prostora zakupnik stupa odmah po potpisu ugovora o zakupu.

Najpovoljniji ponuditelj dužan zaključiti ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od poziva zakupodavca.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

 

 1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je ponuđeni najviši iznos mjesečne zakupnine
 2. Pravo na podnošenje pisane ponude za obavljanje namijenjene djelatnosti imaju poslovno sposobne fizičke osobe-državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 

 1. a) – oznaku prostora za koju se nudi ponuda sa naznakom kvadrature

–  ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta,

– za fizičke osobe – presliku osobne iskaznice

– za obrtnike – presliku obrtnice,

– za pravne osobe – presliku rješenja o upisu u sudski registar,

– za udruge – presliku rješenja u upisu u registar neprofitnih organizacija

 

 1. b) Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ponuditelja, koja ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana do dana prijave na Natječaj, iz koje mora biti vidljivo da ponuditelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 2. c) iznos ponuđene mjesečne zakupnine u kunama na obrascu iz priloga,
 3. d) dokaz o uplaćenom garantnom pologu.

Garantni polog se uplaćuje u visini iznosa ponuđene mjesečne zakupnine za poslovni prostor na žiroračun Pazin sport d.o.o. IBAN HR8923400091110664244, Model 00, Poziv na broj 1-2023, sa naznakom u opisu plaćanja „garantni polog- natječaj za zakup“. Izabrani ponuditelj gubi pravo na povrat pologa u slučaju da odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili u slučaju kad nije u mogućnosti zaključiti ugovor o zakupu zbog ne dostavljanja instrumenata osiguranja propisanih natječajem. Garantni polog najpovoljnijeg ponuditelja zakupodavac zadržava do kraja zakupnog odnosa kao jamstvo za osiguranje pokrića eventualnih troškova u poslovnom prostoru ili osiguranje naplate posljednje zakupnine. Garantni polog zakupodavac vraća zakupniku po isteku ugovora i izvršenoj urednoj primopredaji, a Zakupnik nema pravo na zateznu kamatu na uplaćenu jamčevinu.

 

 1. e) broj računa i naziv banke za slučaj povrata garantnog pologa ponuditelja koji ne uspije na natječaju

 

 1. f) izjavu ponuditelja kojom izjavljuje da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, da će ga urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku (obrazac u prilogu)

 

 1. g) izjavu ponuđača da će najkasnije na dan potpisa Ugovora o zakupu dostaviti instrument osiguranja plaćanja odnosno ovjerenu običnu zadužnicu u visini šestomjesečnog iznosa ugovorene zakupnine (obrazac u prilogu)

 

 1. VI. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najviše ponuđenom cijenom. S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu u obliku ovršnog javnobilježničkog akta. Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik.

Ugovor o zakupu zaključuje se kao ovršna isprava kojom stranke suglasno utvrđuju da zakupodavac može temeljem ugovora o zakupu izvršiti neposrednu prisilnu ovrhu na cjelokupnoj imovini zakupnika radi naplate dužne zakupnine odnosno pokrenuti ovršni postupak radi raskida ugovora i predaje poslovnog prostora zakupodavcu.

 

VII. Pazin sport d.o.o. zadržava pravo da djelomično ili u cijelosti poništi postupak natječaja i da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljniju ponudu, bez posebnog obrazloženja ponuditeljima.

 

VIII. Pisane ponude na Natječaj sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno u zapečaćenom omotu na adresu: Pazin sport d.o.o., Tugomila Ujčića, profesora 2, 52000 Pazin, s naznakom «ne otvarati, ponuda na Natječaj za zakup poslovnog prostora».

 

 1. Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 20. srpnja 2023. godine. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Pazin sporta d.o.o. www.pazin-sport.hr .

 

 1. Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj ponudi na natječaj pozovu na navedeno pravo, te ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

 

 1. Ponude će se otvoriti u roku od 5 (pet) dana od proteka roka za podnošenje, a sudionici natječaja će o rezultatima biti obaviješteni u roku od 5 (pet) dana od donošenja Odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

XII. Poslovni prostori se mogu pogledati svakim radnim danom za vrijeme trajanja Natječaja, uz prethodnu najavu.

 

XIII. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Upravi Pazin sporta d.o.o., u radno vrijeme Društva (7-15h),  na telefon 098/9655760.

 

 

Pazin, 30. lipnja 2023.                                                                             Direktorica – članica Uprave

Broj: 630-23/2-1                                                                                      Patricija Jedrejčić

Natječaj za davanje u zakup poslovnih (uredskih) prostora u BC A. Anzur

Natječaj – poslovni prostor BC – OBRASCI 2-2023

 

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital