Djelatnosti i organi

Djelatnost društva je, prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD – i 2007. godine Rad sportskih objekata pod šifrom 9311.

Puni naziv društva je Pazin sport d.o.o. za upravljanje i održavanje sportskih građevina.

Organi društva su Uprava i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana uprave – direktora društva. Pri vođenju poslovanja društva direktor odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

 • planira i programira poslovanje Društva
 • prati stanje sredstava Društva
 • brine o likvidnosti društva i poduzima mjere za njeno poboljšanje
 • donosi opće akte društva, osim akata o ustrojstvu Društva kojeg donosi Skupština
 • priprema prijedloge odluka i općih akata za Skupštinu i izvršava odluke Skupštine
 • razmatra izvješće o poslovanju Društva tijekom poslovne godine
 • podnosi Skupštini izvješće o poslovanju Društva
 • saziva sjednice Skupštine
 • donosi pravilnik o radu
 • zaključuje ugovore o radu s radnicima Društva
 • predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka i obavlja druge poslove određene zakonom i ovom Izjavom

Skupština odlučuje o:

 • Godišnjem planu rada društva
 • Financijskim izvješćima društva
 • Upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
 • Otuđivanju i opterećivanju nekretnina društva te kreditnim zaduživanjima
 • Imenovanju i opozivu članova uprave – direktora
 • Organizacijskom ustroju društva
 • Statusnim promjenama
 • Izmjeni poslovne djelatnosti i sjedištu društva
 • Izmjeni Izjave o osnivanju i drugim pitanjima određenim zakonom

Održane sjednice Skupštine

Nadzorni odbor imenovan je u dva mandata, odnosno od 2014.-2018. te od 2018.-2022. Istekom mandata članovima NO donesena je Odluka o razrješenju dužnosti te Odluka o ukidanju Nadzornog odbora društva

Arhiva rada Nadzornog odbora od 2014.-2022.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • Nadzire vođenje poslova društva
 • Po potrebi saziva Skupštinu društva
 • Podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini društva
 • Sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna
 • Zastupa društvo prema Upravi društva
 • Daje suglasnost na odluke Uprave
 • Djeluje kao drugostupanjsko tijelo u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takvo postupanje
 • Donosi pravilnik o radu
 • Obavlja i druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili posebnom odlukom Skupštine društva

Održane sjednice Nadzornog Odbora

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital