Strategija

Strategija razvoja sporta i rekreacije na području Grada Pazina

Strategija razvoja sporta i rekreacije grada Pazina 2017.-2021. je prvi strateški dokument razvoja sporta i rekreacije u gradu Pazinu. Strategiju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 25. srpnja 2017. godine, a Prijedlog strategije usvojila je Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Pazina na sjednici 13. srpnja 2017. godine. Strategija razvoja sporta i rekreacije grada Pazina 2017.-2021. objavljena je u Službenim novinama Grada Pazina broj 29/17. Proces izrade trajao je od srpnja do prosinca 2016. godine. Karakteristike Strategije su uključenost velikog broja sudionika u sportu, korelacija sa Strategijom razvoja grada Pazina 2015.- 2020. godine, analiza stanja najvažnijih sportskih djelatnosti, ukazivanje na razvojne probleme i potrebe sporta, te stvaranje kvalitetne podloge za daljnje financiranje sporta.

Javno savjetovanje  provedeno je od 20. veljače do 20. ožujka 2017. godine. Cilj savjetovanja bilo je uključivanje što šireg kruga zainteresiranih osoba s područja Grada Pazina u pripremu konačnog prijedloga Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017.-2021. Provođenjem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, željelo se upoznati javnost sa Strategijom te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti kako bi isti, ukoliko su zakoniti i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni od strane donositelja Strategije i u konačnici ugrađeni u samu Strategiju.

Provedene analize za potrebe izrade Strategije potvrdile su i ranije poznata saznanja o ključnim problemima za razvoj sporta u Gradu Pazinu, koji su izraženi i na državnoj razini. Mnoge probleme generira i neprilagođena zakonska regulativa, a posebno Zakon o sportu. Nacionalni program sporta, dokument koji bi trebao odrediti osnovne smjernice regionalnih i lokalnih strategija još uvijek nije donesen. Sport djece i mladih, natjecateljski sport, sport osoba s invaliditetom i sportska rekreacija građana mogu se razvijati samo uz snažnu podršku lokalne samouprave, a financijska potpora sportu mora se temeljiti na preciznim načelima i smjernicama koje će omogućiti transparentnu i pravednu raspodjelu sredstava na osnovu objektivnih kriterija.

Strategija razvoja sporta i rekreacije grada Pazina 2017.-2021. utvrdila je slijedeće strateške ciljeve razvoja sporta u gradu Pazinu:

  1. Poticanje participacije u sportu i rekreaciji –  Sport za sve
  2. Podizanje kvalitete rada s djecom i mladima te povećanje njihove uključenosti u organizirane oblike sporta
  3. Izgradnja učinkovitog i održivog sustava potpore, organizacije, koordinacije i praćenja pazinskog sporta
  4. Razvoj i brandiranje grada Pazina kao „grada u pokretu“.

Prema izdvojenim problemima i potrebama sporta, u Strategiji su ponuđene  mjere i aktivnosti koje predlažu konkretna rješenja kojima bi se unaprijedio natjecateljski sport, te poboljšao sustav rekreativnog bavljenja sportom koji obuhvaća veliki broj građana svih dobnih kategorija. Strategija treba poslužiti kao temelj razvoja sporta u gradu Pazinu u narednom četverogodišnjem razdoblju, nakon kojega će se moći ocijeniti uspješnost provedenih aktivnosti u sklopu zacrtanih ciljeva.

Odluka o usvajanju prijedloga strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina od 2017.do 2021. godine

Službene novine Grada Pazina – Strategija razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017.-2021.

STRATEŠKI CILJEVI ZA RAZDOBLJE 2017-2021.

1.POTICANJE PARTICIPACIJE U SPORTU I REKREACIJI – SPORT ZA SVE SPECIFIČNI CILJEVI

1.1.     Povećana razina javne svijesti o koristima bavljenja sportsko-rekreacijskim aktivnostima, a najmanje trećina stanovništva aktivno sudjeluje u rekreativnom sportu

1.1.2.  izrada godišnjeg kalendara ligaških natjecanja, odnosno svih sportskih događanja i manifestacija te njegovo oglašavanje (Zajednica)

1.1.3.  izrada pregleda sportsko-rekreativne ponude u Pazinu za odrasle, djecu i osobe sa specifičnim potrebama; oglašavanje (Zajednica)

1.1.4.  javne poruke i aktivnosti Zajednice usmjerene za podizanje javne svijesti o koristima aktivnog života (povodom različitih obilježavanja, manifestacija, dana…) (Zajednica, Grad, udruge)

1.1.5.  godišnja organizacija manifestacija poput Dana sporta, Pazinske olimpijade sportova (smotre svih sportova u Pazinu), Fameje, Dana pješačenja, Hoditi i zdravi biti i sl. (Zajednica, udruge, Grad)

1.1.6.  organizacija kontinuiranih edukacija, predavanja ili tribina za stručne osobe, sportaše i/ili zainteresiranu javnost (Zajednica)

1.1.7.  organizacija događaja i manifestacija po mjesnim odborima, promocija uključivanja u sport, posebice među socijalno isključenim skupinama (Zajednica, udruge, Grad)

1.1.8.  poticanje i ostvarivanje suradnje sa širim spektrom dionika s različitih područja javnih politika (sport, zdravlje, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, mediji) povodom organiziranja manifestacija, obilježavanja i sl. (Zajednica, Grad, ostali dionici)

1.2.     Povećana razina participacije žena u sportu na svim razinama do najmanje jedne trećine ukupne participacije

1.2.1.  Uključivanje najmanje jednog ženskog kluba u I. kategoriju financiranja udruga (Zajednica)

1.2.2.  Povećanje broja kvalificiranih trenerica (Zajednica)

1.2.3.  Poticanje participacije djevojčica u sportu u školama (škole)

1.2.4.  Financijsko poticanje i nagrađivanje udruga s većim brojem sportašica (Zajednica)

1.2.5.  Osnivanje/poticanje i omogućavanje rada ženskom boćarskom klubu te općenito poticanje bavljenje žena tradicionalno muškim sportovima (Zajednica, udruge)

1.2.6.  Pozivanje na uključivanje organizacija s područja rekreacije u Zajednicu (Zajednica)

1.2.7.  Uključivanje većeg broja žena u tijela upravljanja Zajednicom (Zajednica, članice)

1.3.     Omogućena participacija osoba s poteškoćama i invaliditetom u sportu i rekreaciji

1.3.1.  pozivanje zainteresiranih dionika na suradnju/učlanjenje u Zajednicu (školska sportska društva, Društvo tjelesnih invalida i druge udruge koje pružaju sportsko-rekreativni sadržaj, obrti itd.) (Zajednica)

1.3.2.  sredstva namijenjena manifestacijama i udrugama koje pružaju sadržaje s područja sporta i rekreacije za osobe s invaliditetom, starije i ostale društveno osjetljive skupine iz područja socijalne skrbi ujediniti sa sredstvima iz javnih potreba za sport i rekreaciju (Grad)

1.3.3.  školovanje stručnjaka za sport osoba s invaliditetom (Zajednica, Grad)

1.3.4.  podržavanje i pružanje sportsko-rekreativnog sadržaja vezanoga za specifične potrebe raznih kategorija populacije (Zajednica, udruge)

1.3.5.  poticanje mladih osoba s invaliditetom na uključivanje u sport (Grad, Zajednica, udruge)

1.3.6.  poticanje jednakopravnosti sporta invalida i ostalih ranjivih skupina kroz njihovo poticanje i kontinuirano uključivanje u sportska događanja i manifestacije (Grad, Zajednica, udruge)

1.3.7.  subvencioniranje članarina i opreme za invalide (Grad, Zajednica)

1.3.8.  izgradnja i/ili prilagodba infrastrukture posebnim potrebama invalida, bolesnih i starijih (izgradnja gradskog bazena, pristup terenima) (Grad, Zajednica)

1.4.     Povećani kapaciteti i društveni utjecaj udruga koje okupljaju i potiču na bavljenje rekreacijom

1.4.1.  okupljanje udruga i ostalih dionika s područja rekreacije u Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ i njegovo učlanjenje u Zajednicu (Zajednica)

1.4.2.  organizacija edukacija za udruge vezane za područje upravljanja udrugom, rada s volonterima, prikupljanja sredstva itd.( Zajednica)

1.4.3.  izrada novih kriterija za financiranje iz sredstava javnih potreba s ciljem financijske potpore rekreacijskim suradničkim projektima i projektima s visokom razinom utjecaja na zajednicu i/ili na socijalno osjetljive kategorije (Zajednica, udruge)

1.4.4.  aktivan angažman na animiranju većeg broja volontera na sportskim događanjima i manifestacijama (udruge, Zajednica)

1.4.5.  suradnja među udrugama povodom organiziranja manifestacija i drugih javnih događanja s područja sporta i rekreacije (Zajednica, udruge)

1.5.     Uređeni novi sadržaji te obnovljena i izgrađena nova infrastruktura za masovnije bavljenje većim brojem sportova

1.5.1.  kontinuirano održavanje sportskih objekata (Zajednica, Grad)

1.5.2.  donošenje plana prioriteta obnove postojećih sportskih objekata (Zajednica, Grad)

1.5.3.  ulaganje u dječja igrališta s didaktički isplaniranim sadržajima (Grad)

1.5.4.  postavljanje vanjskih sprava za vježbanje na barem jednom mjestu u gradu (Grad, Zajednica)

1.5.5.  uređenje trim staze na potezu Kaštel – Zarečki krov (Grad, Zajednica. ostali relevantni dionici )

1.5.6.  uređenje i označavanje pješačkih, odnosno trekking staza na području Pazina i okolice (Grad, Turistička zajednica Središnje Istre, Zajednica, udruge)

1.5.7.  izgradnja atletskog igrališta (Grad)

1.5.8.  rekonstrukcija postojećeg nogometnog stadiona i izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta (Grad)

1.5.9.  izgradnja vanjske i unutarnje stijene za penjanje (Grad)

1.5.10. stvaranje preduvjeta za izgradnju gradskog bazena (Grad)

1.5.11. izgradnja zatvorenog teniskog terena (Grad)

 

2. PODIZANJE KVALITETE RADA S DJECOM I MLADIMA TE POVEĆANJE NJIHOVE UKLJUČENOSTI U ORGANIZIRANE OBLIKE SPORTA

2.1.     Podržan optimalan razvoj psihomotoričkog potencijala djece predškolske i rane školske dobi kroz češći boravak u prirodi te kroz univerzalnu i usmjerenu sportsku obuku djece

2.1.1.  poticanje koncepta „djeca u prirodi“ kroz pružanje i podršku takvim sadržajima (Zajednica, vrtići i škole)

2.1.2.  poticanje i podržavanje programa udruga, vrtića i osnovne škole koji se tiču univerzalne sportske pripreme djece predškolske i rane školske dobi (Zajednica, Grad, udruge, vrtić i škola)

2.1.3.  poticanje i podržavanje programa udruga i osnovne škole koji se tiču usmjerene sportske pripreme djece starije školske dobi (Zajednica, Grad, škola i udruge)

2.1.4.  edukacija i informiranje roditelja o prednosti uključivanja djece u univerzalnu sportsku pripremu od najranije dobi (Zajednica, udruge, odgojno-obrazovne institucije)

2.1.5.  organizacija stručnih edukacija i predavanja za osobe koje se bave sportskim aktivnostima najmlađe djece (Zajednica, odgojno-obrazovne institucije)

2.2.     Povećanje broja djece i mladih koji se kontinuirano bave sportom / tjelesnom aktivnošću za najmanje 10%

2.2.1.  poticanje što većeg broja djece i njihovih roditelja na uključivanje u školska sportska društva i sportsko-rekreativne sadržaje u školama (vrtić, osnovna i srednje škole)

2.2.2.  praćenje napretka djeteta, njegovog/njenog interesa i potencijalnog talenta od strane stručnih osoba te usmjeravati prema pojedinim sportovima i udrugama (osnovna i srednje škole)

2.2.3.  povećanje kvalitete rada s talentiranom djecom i perspektivnim sportašima i sportašicama kroz podizanje broja i stručnosti trenerskog kadra u udrugama (Zajednica, Grad, udruge)

2.2.4.  stvaranje preduvjeta za osnivanje/aktiviranje atletskog kluba na području Pazina (Zajednica, škole)

2.2.5.  stvaranje preduvjeta za osnivanje muškog rukometnog i odbojkaškog kluba te ženskog boćarskog kluba (Zajednica, udruge)

2.2.6.  organizacija manifestacije za najmlađe „Dječje olimpijade“ (vrtić, Zajednica)

2.2.7.  organizacija „Dana otvorenih vrata sportskih udruga i Zajednice“ radi privlačenja većeg broja djece i mladih ( i drugih) (Zajednica, udruge)

2.2.8.  organizacija Sportskog festivala djece i mladih (Zajednica, odgojno-obrazovne institucije, udruge)

2.2.9.  povećanje broja pokaznih i natjecateljskih manifestacija među djecom i mladima na razini grada (škole, udruge, Zajednica)

2.2.10. donošenje novih Kriterija za financiranje udruga iz sredstava javnih potreba s ciljem financijske potpore udrugama koje rade s djecom i mladima (Zajednica)

2.3.     Povećan broj i razina stručnosti stručnog kadra u sportu i rekreaciji u najmanje četvrtini udruga članica ZSU GP

2.3.1.  sufinanciranje programa edukacije i stručnog usavršavanja trenera i trenerica, najmanje dvije godišnje (Zajednica)

2.3.2.  sufinanciranje rada trenera i trenerica i/ili stvaranje preduvjeta za zapošljavanje profesionalnih trenera i trenerica od strane Zajednice koji bi kontinuirano radili s djecom u sportovima u kojima postoji veliki broj djece; (Grad, Zajednica)

2.3.3.  stipendiranje studenata i studentica kineziologije kao deficitarnog kadra u Pazinu (Grad);

2.3.4.  organizacija edukacija za stručne osobe, udruge i ostale dionike koji se bave sportom djece i mladih od najranijih nogu (Zajednica)

 

3. IZGRADNJA UČINKOVITOG I ODRŽIVOG SUSTAVA POTPORE, ORGNIZACIJE, KOORDINCIJE I PRAĆENJA PAZINSKOG SPORTA

3.1.     Izgrađeni kapaciteti Zajednice sportskih udruga za veći društveni angažman i utjecaj te za financijsku, administrativnu i stručnu pomoć udrugama; podignuti kapaciteti najmanje četvrtine udruga članica ZSU GP

3.1.1.  zapošljavanje stručne i motivirane osobe u Zajednici kao preduvjet većeg angažmana Zajednice i podrške udrugama te sportu i rekreaciji općenito (Grad, Zajednica)

3.1.2.  sudjelovanje novozaposlene osobe u Zajednici u edukacijama i događanjima radi podizanja informiranosti, stručnosti i socijalne umreženosti (Zajednica)

3.1.3.  unaprjeđenje internih dokumenata i procedura Zajednice (Zajednica)

3.1.4.  izrada i donošenje novih Kriterija za financiranje udruga iz sredstava javnih potreba u sportu, kao i pravila o izvještavanju, praćenju i evaluaciji programa (Zajednica)

3.1.5.  izrada sustava za prikupljanje, obradu i analizu informacija koje se tiču sporta u Pazinu i šire koji se redovito ažurira (Zajednica)

3.1.6.  podizanje vidljivosti i informativnosti Zajednice kroz izradu web stranica i njihovo povezivanje sa društvenim mrežama, redovita briga o njihovom sadržaju (Zajednica)

3.1.7.  kvalitetno vođenje brige o članstvu kroz komunikaciju, okupljanje, koordinaciju, edukacije i održavanje sjednica tijela ZSU (Zajednica)

3.1.8.  izrada samostalnih i zajedničkih projektnih prijedloga s ciljem prikupljanja dodatnih financijskih sredstava od donatora i sponzora (Zajednica)

3.1.9.  unaprjeđenje suradnje i koordinacije udruga članica međusobno i ostalih dionika (organizacija i institucija) na području sporta i rekreacije (Zajednica)

3.1.10. organiziranje predavanja, edukacija i ostalih javnih događanja u skladu s ciljevima Strategije (Zajednica)

3.1.11. pružanje administrativne (računovodstvene) i savjetodavne podrške udrugama u pogledu zakonskih obaveza, mogućnosti financiranja i sl. (Zajednica)

3.1.12. stvaranje preduvjeta za zajedničku nabavu roba i usluga od strane udruga (Zajednica, udruge)

3.1.13. pružanje pomoći i podrške u pisanju projekata, sklapanju partnerstava i suradnje te traženju dodatnih financijskih sredstava od strane udruga (Zajednica)

3.1.14.pomaganje, koordiniranje i podrška u pristupanju sponzorima (Zajednica)

3.2.     Povećana potpora Grada Pazina sektoru sporta i rekreacije

3.2.1.  imenovanje stručne i motivirane osobe odgovorne za praćenje područja sporta  u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti (Grad)

3.2.2.  postepeno povećavanje financijske podrške sektoru sporta i rekreacije na najmanje 10% iznosa od prireza i poreza na dohodak, a potom, idealno, na 10% iznosa općih prihoda i primitaka te usklađivanje rasta podrške sukladno kretanju prihoda u proračunu Grada Pazina (Grad)

3.2.3.  sredstva namijenjena manifestacijama i udrugama koje pružaju sadržaje s područja sporta i rekreacije za invalide, starije i ostale društveno osjetljive skupine, ujediniti sa sredstvima iz javnih potreba za sport (Grad)

3.2.4.  kontinuirana komunikacija i suradnja Grada i Zajednica (Grad, Zajednica)

3.2.5.  postizanje dogovora s općinama oko Pazina o sufinanciranju sporta i rekreacije na području Pazina (Grad, Zajednica)

3.3.     Unaprjeđena kvaliteta rada u sportskim klubovima i povećan broj registriranih sportaša od najmanje 10% te udvostručen broj kategoriziranih sportaša i sportašica

3.3.1.  sufinanciranje programa edukacije i stručnog usavršavanja trenera/ica, najmanje dvoje godišnje (Zajednica)

3.3.2.  sufinanciranje rada trenera u klubovima koji rade s djecom i mladima (Zajednica)

3.3.3.  organizacija edukacija za stručne osobe, udruge i ostale dionike koji se bave sportom (Zajednica)

3.3.4.  poboljšavanje financijskih i materijalnih uvjeta za pripreme i natjecanja sportaša kroz podizanje financijske podrške Programu javnih potreba u sportu (Grad)

3.3.5.  izrada pravilnika o kategorizaciji klubova te o financijskom praćenju sporta (Zajednica)

3.3.6.  definiranje mjerila i kriterija za formiranje liste perspektivnih sportaša te uspostavljanje modela o pružanju potpore vrhunskim i perspektivnim sportašima/icama, odnosno klubovima koji s njima rade. (Zajednica, udruge)

3.3.7.  uspostavljanje sustava psihološke podrške – edukacije stručnog osoblja i suradnja sa psiholozima/stručnjacima (Zajednica, odgojno-obrazovne institucije, stručnjaci)

3.3.8.  podizanje kvalitete zdravstvene skrbi za sportaše kroz podizanje financijske podrške udrugama, obavljanje redovitih pregleda i praćenje sportaša na treninzima i utakmicama (Grad, Zajednica, udruge)

3.3.9.  organiziranje edukacija vezanih za administrativni, organizacijski i stručni rad udruga, rad s volonterima i poticanje projekata i programa razmjene i učenja (Zajednica)

 

4. RAZVOJ I BRANDIRANJE PAZINA KAO „GRADA U POKRETU“ SPECIFIČNI CILJEVI            

4.1.     Boćanje kao gradska tradicijska baština

4.1.1.  uključenje ženske boćarske ekipe u boćanje (udruge, Zajednica)

4.1.2.  uređenje boćarskog igrališta i boćarske dvorane (Grad, Zajednica, udruge)

4.1.3.  postavljanje putokaza i vanjske edukativne ploču o boćanju (Grad, Zajednica, udruge)

4.1.4.  osmišljavanje edukativnih sadržaja za djecu i grupe posjetite kratka škola boćanja, muzej boćanja i sl.) (udruge, Zajednica)

4.1.5.  suradnja s pazinskim odgojno-obrazovnim institucijama u po gledu edukacije djece o boćanju kao dijelu pazinskog sportskog i tradicijskog identiteta (udruge, Zajednica);

4.1.6.  povezivanje Saveza boćarskih udruga s Turističkom zajednicom Središnje Istre i uključivanje boćanja u turističku sliku Pazina (Boćarski savez, Turistička zajednica Središnje Istre)

4.1.7.  sufinanciranje značajnih natjecanja i manifestacija (Zajednica)

4.1.8.  promocija boćanja kao dijela pazinskog sportskog i tradicijskog identiteta kroz javne nastupe, manifestacije i publikacije (Zajednica, Grad)

4.2.     Podignuta razina raznolikosti i vidljivosti značajnih gradskih sportsko-rekreacijskih manifestacija

4.2.1.  povezivanje i koordinacija između Zajednice, udruga, škola, Grada i Turističke zajednice oko kalendara događanja i manifestacija, suradnje i oglašavanja (Zajednica i ostali dionici)

4.2.2.  povećanje vidljivosti sportskih događanja i manifestacija kroz veći angažman u javnoj komunikaciji i oglašavanju putem web stranica, društvenih mreža, javnih akcija, promidžbenih materijala, suradnje s medijima (Zajednica, udruge, Grad)

4.2.3.  najmanje dvaput godišnje organizacija atraktivnih sportskih priredbi i utakmica; (Zajednica, udruge)

4.2.4.  osmišljavanje novih pristupa i podrška traženju sponzora (Zajednica, udruge)

4.2.5.  financijsko podržavanje značajnih i perspektivnih manifestacija (atraktivnost, uključivost, masovnost) (Zajednica)

4.2.6.  jačanje suradnje s medijima (Zajednica)

4.2.7.  izrada web stranica Zajednice i njihovog povezivanja s društvenim mrežama i vođenje brige o sadržaju (Zajednica)

4.3.     Stvorene predispozicije za jačanje outdoor i adrenalinskih sportova i pustolovnih sadržaja kao prepoznatljivosti Grada Pazina

4.3.1.  uređenje pješačkih, bike i trim staza (Grad)

4.3.2.  izgradnja vanjske i unutarnje stijene za penjanje (Grad, udruge, ostali dionici)

4.3.3.  podrška outdoor i adrenalinskim sadržajima i manifestacijama koje privlače veći broj posjetitelja (Zajednica, Turistička zajednica Središnje Istre, Grad)

4.3.4.  povezivanje Zajednice, Turističke zajednice, udruga i drugih dionika radi izrade i predstavljanja paketa sadržaja s područja outdoor i adrenalinskih sadržaja  (Zajednica, Turistička zajednica Središnje Istre, udruge..)

4.4.     Stvoreni preduvjeti za jačanje sportsko-rekreativnog turizma

4.4.1.  podizanje broja smještajnih kapaciteta (Grad, profitni sektor)

4.4.2.  jačanje suradnje između Turističke zajednice, Grada Pazina, Zajednice i udruga te drugih dionika za osmišljavanje novih sadržaja  i predstavljanje paketa ponuda u turističke svrhe (Zajednica, Turistička zajednica Središnje Istre TZ)

4.4.3.  jačanje udruga te poduzetničkih inicijativa za pružanje samofinancirajućih i komercijalnih sadržaja s područja sportskog turizma i rekreacije (vodiči, škole/tečajevi, najmovi opreme i prostora itd.) (Grad, Zajednica, ostali dionici)

4.4.4.  financijsko podržavanje održavanja staza od strane udruga (Turistička zajednica Središnje Istre)

4.4.5.  oglašavanje mogućnosti za sportske pripreme klubova i sportaša na području Pazina (Zajednica, Turistička zajednica Središnje Istre)

4.4.6.  oglašavanje i predstavljanje Pazina kao sportsko-rekreativne destinacije (Turistička zajednica Središnje Istre)

4.5.     Potaknuta istraživačka i izdavačka djelatnost u sportu

4.5.1.  financijska i/ili savjetodavna podrška kvalitetnim istraživačkim i izdavačkim inicijativama – monografije, bilteni, istraživanja, maturalni i diplomski radovi (Zajednica, Grad)

4.5.2.  ustrojavanje informacijskog sustava za prikupljanje podataka o sportu i rekreaciji  (Zajednica)

4.5.3.  prikupljanje podataka i provođenje analiza pazinskog sporta (npr. dob, spol, sportaši, volonteri; uključenost/isključenost; stručnost kadra u sportu; participacija u sportu s područja susjednih općina…) (Zajednica)

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital