Pomoćno nogometno igralište

Predmetni zahvat u prostoru se odnosi na izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta na katastarskoj čestici br. 1820, k.o. Pazin uz već postojeći nogometni stadion.

Izgradnjom ove sportske građevine doprinosi se planskom i sustavnom rješenju problema u području sportskih građevina. Predmetno područje se planira koristiti kao sportsko – rekreacijska zona što je u skladu sa namjenom definiranom Generalnim urbanističkim planom Grada Pazina. Izgradnja nove infrastrukture doprinosi boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nastave, povećanju broja djece koja bi se bavila sportom s većom ponudom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Spomenuta sportsko rekreacijska zona treba koristiti za pedagoške sportske programe obližnje osnovne i srednje škole te za rekreacijske gradske sportske programe uključujući lokalna, regionalna i nacionalna sportska natjecanja.

Pomoćno nogometno igralište gradi se temeljem Pravilnika o jednostavnim građevinama te se od projektne dokumentacije koriste Glavni projekt Građevinski projekt Knjiga 3, 31-M/2015-G; Glavni projekt elektrotehničkih instalacija Mapa 4, 1161/15-GP i Geomehanički elaborat Prilog 1, 22/2015 (Zajednička oznaka projekta: 31-M/2015; gl. projektant: Marko Orkić, dipl.ing.građ., svibanj 2016.)

Pomoćno nogometno igralište

Pomoćno nogometno igralište je dimenzija 50,00 x 73,00 m, djeljivo na tri dijela, postavljeno sjever – jug na sjeveroistočnom dijelu zahvata. Završna obloga se izvodi od umjetne trave punjene kvarcnim pijeskom i SBR granulama kako bi se omogućilo igranje nogometa u svim vremenskim uvjetima. Igralište se omeđuje betonskim rubnjacima.

Faze izgradnje podrazumijevaju najprije skidanje humusnog sloja te izvedbu primarnog drenažnog sustava na iskopanoj posteljici sa drenažnim PVC cijevima nepotpuno perforiranih otvorima širine 1,2 mm na postavljeni geotekstil. Nakon izvedene drenaže postavlja se geotekstil na uređenu posteljicu, zatim izvedba tamponskih slojeva kamenim materijalom u projektu definirane granulacije, ponovno postavljanje geotekstila na koji se ugrađuje drobljeni materijal. Na uređeni sloj se postavlja amortizirajući nosivi sloj te umjetna trava koja zadovoljava standard DIN 18035-7 koja mora udovoljavati kriterijima FIFA-e.

Opremanje

Za potrebe pomoćnog nogometnog igrališta potrebna su dva prenosiva aluminijska gola dimenzija 500×200 cm dubine 150 cm sa mrežama, dva prenosiva aluminijska gola dimenzija 300×200 cm dubine 100 cm sa mrežama i jedan gol 732×244 cm sa mrežom. Sva oprema mora biti sukladna standardima HNS i UEFA.

Potporni zid

Na sjeveroistočnom dijelu predmetnog zahvata radi konfiguracije terena i pozicioniranja pomoćnog nogometnog igrališta na umjetnoj travi potrebno je izgraditi potporni zid od armiranog tla i gabiona. Spomenuti zid se izvodi uz sjeverni rub čestice gdje bi u svojoj gornjoj zoni osiguravao nove sportske terene (pomoćno nogometno igralište) dok bi u svom podnožju omogućio izvođenje nove prometnice (nije predmet ovog zahvata).  Tlocrtno je ”L” oblika sa ukupnom dužinom 66,0 m. Na potporni zid se postavlja vanjska ograda u dužini 65,20 m. Ograda je visine 2,10 m. Ograda se izvodi kao panelna ograda tipa kao Betafence Nylofor sa stupom Bekafix.

Sufinanciranje

Nogometni savez županije Istarske i Pazin sport  d.o.o. potpisali su 01. listopada 2019. godine Ugovor o sufinanciranju za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu. Sredstva su raspodijeljena sukladno Pozivu za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2019. godini broj 424/2019 od 21.06.2019. godine i Prijavi projekta Pazin sport d.o.o. Izgradnja nogometnog igrališta sa umjetnom travom od 31.07.2019. godine, a na temelju Odluke Izvršnog odbora Nogometnog saveza županije istarske o raspodjeli sredstava za sufinanciranje broj 591/2019. sa 4. sjednice održane dana 05.09.2019. godine. Nogometni savez županije Istarske obvezuje se sufinancirati projekt u ukupnom iznosu od 601.468,86 kuna. Izgradnja nove infrastrukture doprinijeti će boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nogometnih treninga i provođenja sportskih programa, tjelesne nastave, povećanju broja djece koja bi se bavila sportom s većom ponudom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, razvoju i unapređenju tjelesnog zdravlja kod djece, što će u budućnosti donijeti bolje antropometrijske pokazatelje ukupne slike zdravlja, prevenciji poremećaja u ponašanju većom količinom sporta, smanjenju pojave pretilosti kod djece, dodatnoj mogućnost rekreacije djece i mladih, ali i građana općenito, te promociji zdravih stilova. Velika potreba je stoga izgradnja pomoćnog igrališta koji bi pridonio razvoju nogometa u Pazinu, te indirektno utjecao bi pozitivno na sve žitelje Grada i okolnih općina koje gravitiraju Pazinu. Projekt pomoćnog nogometnog igrališta od strateške je vrijednosti za Grad Pazin, Pazin sport d.o.o., sportske udruge, sve korisnike i građane koji već koriste sportske sadržaje Grada kao i sve potencijalne korisnike.

Odluka Izvršnog odbora Nogometnog saveza županije istarske o raspodjeli sredstava za sufinanciranje broj 591/2019. sa 4. sjednice održane dana 05.09.2019. godine:

BILTEN12-06.09.2019

Tijekom mjeseca siječnja 2020. godine Grad Pazin kao mogući prijavitelj prijavio je projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2020. godini Središnjeg državnog ureda za šport koji je bio otvoren od 31. prosinca 2019. godine do 31. siječnja 2020. godine. Partner u prijavi na navedenom projektu je investitor projekta (ulaganja u izgradnju) odnosno Pazin sport d.o.o. koji će provesti postupak javne nabave i sklopiti ugovor s izvođačem radova te vršiti plaćanja ugovorenih radova/usluga. Nakon izgradnje, Pazin sport d.o.o. će kao trgovačko društvo zaduženo za upravljanje i održavanje sportskim objektima na području Grada Pazina, upravljati i održavati navedeni objekt pomoćnog nogometnog igrališta.

Pazin sport d.o.o. će realizirati bankovno zaduženje/kredit za provođenje projekta u cijelosti te sufinancirati troškove gradnje te dovršiti izvođenje radova do kraja 2020. godine.

Objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 11. veljače 2020. godine objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za Radove izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta naručitelja Pazin sport d.o.o. Dostupna je dokumentacija nacrta dokumentacije o nabavi, nacrta troškovnika te projektna dokumentacija. Objava je objavljena u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, NN 120/16 i povezanim propisima. Datum završetka prethodnog savjetovanja je 18. veljače 2020. godine.

Dokumentacija je dostupna u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3644318.

Završeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dana 19. veljače 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljeno je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sukladno članku 198. ZJN 2016. i članku 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017. U vremenu trajanja savjetovanja niti pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Pomoćno igralište

Objavljena Obavijest o nadmetanju u predmetu nabave Radova izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta

Dana 20. veljače 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je Obavijest o nadmetanju u predmetu nabave Radova izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta te je dostupna cjelokupna dokumentacija. Navedeno je dostupno u EOJN RH, https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3670433.

Obavijest o nadmetanju

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital