Pomoćno nogometno igralište

Predmetni zahvat u prostoru se odnosi na izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta na katastarskoj čestici br. 1820, k.o. Pazin uz već postojeći nogometni stadion.

Izgradnjom ove sportske građevine doprinosi se planskom i sustavnom rješenju problema u području sportskih građevina. Predmetno područje se planira koristiti kao sportsko – rekreacijska zona što je u skladu sa namjenom definiranom Generalnim urbanističkim planom Grada Pazina. Izgradnja nove infrastrukture doprinosi boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nastave, povećanju broja djece koja bi se bavila sportom s većom ponudom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Spomenuta sportsko rekreacijska zona treba koristiti za pedagoške sportske programe obližnje osnovne i srednje škole te za rekreacijske gradske sportske programe uključujući lokalna, regionalna i nacionalna sportska natjecanja.

Pomoćno nogometno igralište gradi se temeljem Pravilnika o jednostavnim građevinama te se od projektne dokumentacije koriste Glavni projekt Građevinski projekt Knjiga 3, 31-M/2015-G; Glavni projekt elektrotehničkih instalacija Mapa 4, 1161/15-GP i Geomehanički elaborat Prilog 1, 22/2015 (Zajednička oznaka projekta: 31-M/2015; gl. projektant: Marko Orkić, dipl.ing.građ., svibanj 2016.)

Pomoćno nogometno igralište

Pomoćno nogometno igralište je dimenzija 50,00 x 73,00 m, djeljivo na tri dijela, postavljeno sjever – jug na sjeveroistočnom dijelu zahvata. Završna obloga se izvodi od umjetne trave punjene kvarcnim pijeskom i SBR granulama kako bi se omogućilo igranje nogometa u svim vremenskim uvjetima. Igralište se omeđuje betonskim rubnjacima.

Faze izgradnje podrazumijevaju najprije skidanje humusnog sloja te izvedbu primarnog drenažnog sustava na iskopanoj posteljici sa drenažnim PVC cijevima nepotpuno perforiranih otvorima širine 1,2 mm na postavljeni geotekstil. Nakon izvedene drenaže postavlja se geotekstil na uređenu posteljicu, zatim izvedba tamponskih slojeva kamenim materijalom u projektu definirane granulacije, ponovno postavljanje geotekstila na koji se ugrađuje drobljeni materijal. Na uređeni sloj se postavlja amortizirajući nosivi sloj te umjetna trava koja zadovoljava standard DIN 18035-7 koja mora udovoljavati kriterijima FIFA-e.

Opremanje

Za potrebe pomoćnog nogometnog igrališta potrebna su dva prenosiva aluminijska gola dimenzija 500×200 cm dubine 150 cm sa mrežama, dva prenosiva aluminijska gola dimenzija 300×200 cm dubine 100 cm sa mrežama i jedan gol 732×244 cm sa mrežom. Sva oprema mora biti sukladna standardima HNS i UEFA.

Potporni zid

Na sjeveroistočnom dijelu predmetnog zahvata radi konfiguracije terena i pozicioniranja pomoćnog nogometnog igrališta na umjetnoj travi potrebno je izgraditi potporni zid od armiranog tla i gabiona. Spomenuti zid se izvodi uz sjeverni rub čestice gdje bi u svojoj gornjoj zoni osiguravao nove sportske terene (pomoćno nogometno igralište) dok bi u svom podnožju omogućio izvođenje nove prometnice (nije predmet ovog zahvata).  Tlocrtno je ”L” oblika sa ukupnom dužinom 66,0 m. Na potporni zid se postavlja vanjska ograda u dužini 65,20 m. Ograda je visine 2,10 m. Ograda se izvodi kao panelna ograda tipa kao Betafence Nylofor sa stupom Bekafix.

Sufinanciranje

Nogometni savez županije Istarske i Pazin sport  d.o.o. potpisali su 01. listopada 2019. godine Ugovor o sufinanciranju za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu. Sredstva su raspodijeljena sukladno Pozivu za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2019. godini broj 424/2019 od 21.06.2019. godine i Prijavi projekta Pazin sport d.o.o. Izgradnja nogometnog igrališta sa umjetnom travom od 31.07.2019. godine, a na temelju Odluke Izvršnog odbora Nogometnog saveza županije istarske o raspodjeli sredstava za sufinanciranje broj 591/2019. sa 4. sjednice održane dana 05.09.2019. godine. Nogometni savez županije Istarske obvezuje se sufinancirati projekt u ukupnom iznosu od 601.468,86 kuna. Izgradnja nove infrastrukture doprinijeti će boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nogometnih treninga i provođenja sportskih programa, tjelesne nastave, povećanju broja djece koja bi se bavila sportom s većom ponudom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, razvoju i unapređenju tjelesnog zdravlja kod djece, što će u budućnosti donijeti bolje antropometrijske pokazatelje ukupne slike zdravlja, prevenciji poremećaja u ponašanju većom količinom sporta, smanjenju pojave pretilosti kod djece, dodatnoj mogućnost rekreacije djece i mladih, ali i građana općenito, te promociji zdravih stilova. Velika potreba je stoga izgradnja pomoćnog igrališta koji bi pridonio razvoju nogometa u Pazinu, te indirektno utjecao bi pozitivno na sve žitelje Grada i okolnih općina koje gravitiraju Pazinu. Projekt pomoćnog nogometnog igrališta od strateške je vrijednosti za Grad Pazin, Pazin sport d.o.o., sportske udruge, sve korisnike i građane koji već koriste sportske sadržaje Grada kao i sve potencijalne korisnike.

Odluka Izvršnog odbora Nogometnog saveza županije istarske o raspodjeli sredstava za sufinanciranje broj 591/2019. sa 4. sjednice održane dana 05.09.2019. godine:

BILTEN12-06.09.2019

Nogometni savez županije Istarske je do 22.10.2020. godine sufinancirao projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta sa ukupno 601.468,48 kuna. Zahtjevima I i II  i III iskorištena su ukupna  sredstva u iznosu od 601.468,68 kuna, te je prema Nogometnom savezu županije Istarske upućen Izvještaj o izvršenim plaćanjima. Sredstvima NSIŽ plaćene su I. i II. obračunska situacija izvođača te djelomično III. situacija, I.  II. i III.  obračunska situacija nadzora i koordinatora zaštite na radu, obavljene geodetske usluge odnosno geodetska situacija, elaborat iskolčenja, te iskolčenje terena, izrada Plana izvođenja radova te elektrotehničke radove premještaja kablova koje obavlja HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., sve u ukupnom iznosu od 601.468.68 kuna.

Tijekom mjeseca siječnja 2020. godine Grad Pazin kao mogući prijavitelj prijavio je projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2020. godini Središnjeg državnog ureda za šport koji je bio otvoren od 31. prosinca 2019. godine do 31. siječnja 2020. godine. Partner u prijavi na navedenom projektu je investitor projekta (ulaganja u izgradnju) odnosno Pazin sport d.o.o. koji će provesti postupak javne nabave i sklopiti ugovor s izvođačem radova te vršiti plaćanja ugovorenih radova/usluga. Nakon izgradnje, Pazin sport d.o.o. će kao trgovačko društvo zaduženo za upravljanje i održavanje sportskim objektima na području Grada Pazina, upravljati i održavati navedeni objekt pomoćnog nogometnog igrališta.

Objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 11. veljače 2020. godine objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za Radove izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta naručitelja Pazin sport d.o.o. Dostupna je dokumentacija nacrta dokumentacije o nabavi, nacrta troškovnika te projektna dokumentacija. Objava je objavljena u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, NN 120/16 i povezanim propisima. Datum završetka prethodnog savjetovanja je 18. veljače 2020. godine.

Dokumentacija je dostupna u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3644318.

Završeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dana 19. veljače 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljeno je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sukladno članku 198. ZJN 2016. i članku 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017. U vremenu trajanja savjetovanja niti pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Pomoćno igralište

Objavljena Obavijest o nadmetanju u predmetu nabave Radova izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta

Dana 20. veljače 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je Obavijest o nadmetanju u predmetu nabave Radova izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta te je dostupna cjelokupna dokumentacija. Navedeno je dostupno u EOJN RH, https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3670433.

Obavijest o nadmetanju

Objavljen Zapisnik o javnom otvaranju ponuda i Odluka o odabiru

Dana 24. ožujka održano je javno otvaranje ponuda čiji je Zapisnik javno objavljen, sa ukupno šest pristiglih ponuda. Nakon obavljenog postupka analize i ocjene ponuda tijekom travnja i svibnja od strane Stručnog povjerenstva, objavljena je Odluka o odabiru. Nakon isteka roka za žalbu i roka mirovanja u ukupnom trajanju od 15 dana od Odluke o odabiru 01. lipnja pristupa se potpisivanju ugovora u slučaju izvršnosti Odluke o odabiru. U točci 10.13. DoN-a propisano je  “Smatra se da je ugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan izvršnosti Odluke o odabiru, osim u slučajevima iz članka 307. stavak 4. i 5. ZJN 2016. Naime, u ovom predmetu nabave, zbog potrebe pribavljanja suglasnost drugog tijela za preuzimanje obveza, sukladno članku 307.stavak 4. ZJN 2016. smatra se da je ugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan pribavljanja tražene suglasnosti.” Sukladno navedenom, prije sklapanja Ugovora treba dobiti Suglasnost GV GP što se očekuje na sjednici GV GP dana 02. srpnja 2020. godine.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 01-2020GS-10

Odluka o odabiru- Pomoćno igralište

Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju za projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta

Na 15. sjednici Skupštine Pazin sport d.o.o. donijeta je Odluka o kreditnom zaduživanju za projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta. Kredit u iznosu od kuna 2.500.000,00 kuna koristiti će se za financiranje projekta izgradnje sportskog igrališta odnosno pomoćnog nogometnog igrališta na lokaciji Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije, na katastarskoj čestici broj 1820, katastarske općine Pazin. Sukladno tome, pristupiti će se traženju suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pazina za zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 2.500.000,00 kuna, na rok otplate od 10 godina, s počekom otplate od 1 godine, mjesečnom dinamikom otplate uz fiksnu kamatnu stopu od 2% te uz osiguranje kredita putem mjenice i zadužnice. Uz Odluku, navodi se Obrazloženje temeljem kojih će ovlaštena osoba društva Pazin sport d.o.o. podnijeti Zahtjev za davanje suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Pazin sport d.o.o. za projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta Gradskom vijeću Grada Pazina te na znanje nadležnim odjelima. U dokumentu Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina za razdoblje 2017. do 2021. godine (Službene novine Grada Pazina 29/2017), izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta definirana je strateškim ciljem Poticanje participacije u sportu i rekreaciji – Sport za sve, te specifičnim ciljem Uređenja novih sadržaja te obnova i izgradnja nove infrastrukture za masovnije bavljenje većim brojem sportova. Nogometni savez županije Istarske i Pazin sport d.o.o. potpisali su početkom listopada 2019. godine Ugovor o sufinanciranju za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu vrijednosti 601.468,86 kuna. Sredstva su raspodijeljena sukladno Pozivu za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2019. godini broj 424/2019 od 21.06.2019. godine i Prijavi projekta Pazin sport-a d.o.o. naziva Izgradnja nogometnog igrališta sa umjetnom travom od 31.07.2019. godine, a na temelju Odluke Izvršnog odbora Nogometnog saveza županije istarske o raspodjeli sredstava za sufinanciranje broj 591/2019. sa 4. sjednice Izvršnog odbora održane dana 05.09.2019. godine. Nogometni savez županije Istarske obvezuje se sufinancirati projekt u ukupnom iznosu od 601.468,86 kuna. Projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta je prijavljen na natječaj Središnjeg državnog ureda za šport putem Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini, koji je trenutno obustavljen uz namjeru ponovne aktivacije nakon završetka epidemije koronavirusa. Izgradnja nove infrastrukture doprinijeti će boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nogometnih treninga i provođenja sportskih programa, tjelesne nastave, povećanju broja djece koja bi se bavila sportom s većom ponudom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, razvoju i unapređenju tjelesnog zdravlja kod djece, što će u budućnosti donijeti bolje antropometrijske pokazatelje ukupne slike zdravlja, prevenciji poremećaja u ponašanju većom količinom sporta, smanjenju pojave pretilosti kod djece, dodatnoj mogućnost rekreacije djece i mladih, ali i građana općenito, te promociji zdravih stilova. Izgradnja nove infrastrukture doprinosi boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nastave, povećanju broja djece koja bi se bavila sportom s većom ponudom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Sportsko rekreacijska zona treba koristiti za pedagoške sportske programe obližnje osnovne i srednje škole te za rekreacijske gradske sportske programe uključujući lokalna, regionalna i nacionalna sportska natjecanja. Projekt pomoćnog nogometnog igrališta od strateške je vrijednosti za Grad Pazin, Pazin sport d.o.o., sportske udruge, sve korisnike i građane koji već koriste sportske sadržaje Grada kao i potencijalne korisnike.

Odluka o kreditnom zaduživanju

Održane sjednice Odbora za statut, poslovnik i upravu te Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj

Dana 29. lipnja održana je sjednica Odbora za statut, poslovnik i upravu te sjednica Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj. Na sjednicama je jedna od točaka Dnevnog reda bio Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu za projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu. U skladu sa člankom 90. stavak 1. Zakona o proračunu, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu JLPRS i ustanova čiji je osnivač JLPRS može se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača. Navedeni Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje usvojen je na sjednicama te je  upućen  na usvajanje Gradskom vijeću Grada Pazina  02. srpnja 2020. godine gdje je i usvojen. Na temelju članka 90. stavak 1. Zakona o proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15) i čl. 22. Statuta Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 17/09, 4/13, 23/14, 1/18 i 5/20) Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana 2.srpnja 2020. donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. prema ranije navedenim uvjetima. Dokumentacija je proslijeđena na daljnju obradu u Privrednu banku Zagreb. Uvjet dobivanja kredita preko linije HBOR-a je i Jamstvo Grada, pa je na temelju dobivene Suglasnosti gradskog vijeća zatraženo Jamstvo Grada za zaduživanje. Odluka o davanju jamstva za zaduživanje donesena je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. listopada 2020. Kreditni zahtjev je poslan Privrednoj banci Zagreb d.d. te je 22.12.2020. potpisan Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 2.500.000,00 kn, uz kamatnu stopu u visini od 2% godišnje. Glavnica kredita se otplaćuje u kunama u 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata, s time da prva rata kredita dospijeva na 31.7.2022. godine a zadnja rata 30.6.2032. godine.

Održane sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Dana 02. srpnja održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je usvojen Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu za projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu. Odluka o davanju suglasnosti objavljena je u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi, broj 22/2020 od 03. srpnja 2020. godine.

SN_22_2020

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. listopada 2020. donesena je i Odluka o davanju jamstva za zaduživanje te je objavljena u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi, broj 39/2020 od 14. listopada 2020. godine.

SN_39_2020

 

Započeli geodetski radovi na izgradnji pomoćnog nogometnog igrališta

Dana 03. srpnja započeli su geodetski radovi na izgradnji pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, Ugovor o pružanju geodetskih usluga sklopljen je između Pazin sporta d.o.o. i Geo Optima d.o.o.  ukupne vrijednosti 11.500,00 kuna. Geodetski radovi obuhvaćaju: snimak postojećeg stanja terena i usporedba sa projektnom dokumentacijom, izradu elaborata iskolčenja (detaljni nacrt iskolčenja za potrebe izvođenja), iskolčenje objekta sukladno projektu, geodetska izmjera izvedenog stanja te izjave ovlaštenog inženjera geodezije. Dana 03. srpnja izvršeni su radovi snimke postojećeg stanja terena i usporedbe sa projektnom dokumentacijom, potrebnima za izradu elaborata iskolčenja u skorašnjoj fazi početka izvođenja građevinskih radova. Tijekom srpnja i kolovoza dovršen je elaborat iskolčenja, te iskolčenje terena, te će se po potrebi isto odrađivati tijekom izvođenja radova.

Javno potpisivanje ugovora za pomoćno nogometno igralište

Javno potpisivanje ugovora za pomoćno nogometno igralište, i to Ugovora za radove izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta i Ugovora za vršenje  stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima na projektu izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu između Pazin sport d.o.o. i Goldfren obrta te Učka konzalting d.o.o. održano je u srijedu, 15. srpnja 2020. godine. Nakon provedenih postupaka nabave za izvođača radova te stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, uz dobivanje suglasnosti za zaduživanje društva Pazin sport d.o.o., pristupa se sklapanju odnosno potpisivanju Ugovora. Ugovor sa izvođačem radova sklapa se sa izvoditeljem radova Goldfren obrt vlasnika Aničić Elvisa i vrijednosti je 2.696.649,75 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te obuhvaća ukupne radove izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta. Ugovor za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu sklapa se sa Učka konzalting d.o.o. u vrijednosti od 48.600,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te obuhvaća obavljanje poslova stručnog nadzora nad građevinskim i elektrotehničkim radovima i uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova na radovima na projektu izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta. Rok izvođenja svih radova i obavljanja usluga iznosi ukupno 160 dana od čega se 140 dana odnosi na izvođenje radova te 20 dana na primopredaju radova i okončani obračun.

Pazin dobiva novo 3,6 milijuna kuna vrijedno pomoćno nogometno igralište

Uvođenje u posao

Dana 24. srpnja 2020. godine u polivalentnoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane Pazin održano je uvođenje u posao kojem su prisustvovali predstavnici naručitelja, stručnog nadzora građenja, koordinatora zaštite na radu, geodeta i izvođača radova. Sastanku su prisustvovali Samanta Grizila, Petar Pamić, Draško Drašković, Saša Mušančić, Marijan Brozan i Matko Borić. Radovi započinju u ponedjeljak, 24. srpnja te je prva koordinacija sazvana za četvrtak, 30. srpnja 2020. godine.

Koordinacije investitora, izvođača i stručnog nadzora nad građenjem

Prva koordinacija održana je 30. srpnja 2020. godine u polivalentnoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane. Druga koordinacija održana je 03. kolovoza u polivalentnoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane. Treća koordinacija održana je 18. kolovoza također u polivalentnoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane. Četvrta po redu koordinacija održana je 25. kolovoza također u dvorani sa sudjelovanjem predstavnika naručitelja, izvođača i nadzora, dok je peta po redu održana 01. rujna,  šesta 08. rujna, sedma  22. rujna 2020.,  osma koordinacija održana je 6. listopada 2020., a deveta 20.10.2020. Deseta koordinacija održana je 10. 11.2020. a jedanaesta 24.11.2020.

Dopuna odluke Ministarstva turizma i sporta

Početkom 2020. godine, Grad Pazin izvršio je prijavu projekta izgradnje Pomoćnog nogometnog igrališta na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. Javni poziv, koji je zbog pandemije koronavirusa bio zaustavljen, ponovo je pokrenut u srpnju te je 24. prosinca 2020. dopunom odluke Ministarstva turizma i sporta godine Gradu Pazinu dodijeljeno 390.000,00 kuna. Dodijeljena sredstva koristit će se za sufinanciranje građevinskih radova na izgradnji pomoćnog nogometnog igrališta.

Dopuna Odluke o raspodjeli dodatnih financijskih sredstava za sufi. izgradnje u 2020. godini

Primopredaja dokumentacije o izvršenim radovima

Zapisnikom o uspješno izvršenoj primopredaji dokumentacije investitoru od 28.12.2020. završeni su svi ugovoreni radovi na projektu izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta. Projekt je građen prema pravilniku o jednostavnim građevinama te  slijedi ishodovanje uporabne dozvole.

Uporabna dozvola 

Za potrebe izdavanja uporabne dozvole izrađen je geodetski elaborat te zajedno sa ostalom dokumentacijom podnesen Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole Gradu Pazinu odnosno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Dana 23.3.2021. dobivena je Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu športsko-rekreacijske namjene, 2.b. skupine-pomoćno nogometno igralište.

Uporabna dozvola

II. FAZA IGRADNJE POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA

Dana 04.02.2021. donesena je odluka o pokretanju nabave za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova vezanih uz dobavu, dostava i ugradnju stupova nosača zaštitne mreže, zaštitne mreže i panelne ograde Pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu koji se nalazi u sklopu sportsko rekreacijske zone Predmet nabave su građevinsko-obrtnički radovi vezani uz dobavu, dostava i ugradnju stupova nosača zaštitne mreže, zaštitne mreže i panelne ograde Pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu koji se nalazi u sklopu sportsko rekreacijske zone Pazin, te građevinski radovi na uređenju okoliša.

Zaštitna mreža pomoćnog nogometnog igrališta ugrađuje se na čelične stupove (rubni stupovi kojih je ukupno 4 i linijski stupovi kojih je ukupno 14) s nategama visine 6,2 m koji se ugrađuju u već pripremljene temeljne stope i pričvršćuju ankerima s pločom. Temeljne stope (rubne i linijske) te ankeri kao i ugradnja, pozicioniranje i niveliranje ankera s pločama su radovi koji su već prethodno izvedeni. Rubni stupovi se ugrađuju u temeljne stope dim. 2,20×2,20×1,10 m, a linijski u temeljne stope dim. 1,10×1,00×1,50 m. Izvedene temeljne ploče su smještene po sredini rubne linije pomoćnog nogometnog igrališta koji je omeđen parkovnim rubnjacima dim. 50x8x20 cm. Radi ugradnje navedenih stupova u pripremljene temeljne stope potrebno je ukloniti ugrađeni parkovni rubnjak na mjestima temeljnih stopa, ukloniti umjetnu travu (amortizirajući nosivi sloj i završni sloj). Po ugradnji čeličnih stupova potrebno je betonirati anker ploče na temeljnim stopama i to rubnim dim. 730x730x10 mm te linijskim dim. 445x445x10 mm. Nakon ugradnje stupova i betoniranja anker ploča pristupa se izradi amortizirajućeg nosivog sloja i završnog sloja umjetne trave te ugradnji gotovih parkovnih rubnjaka dim. 50x8x20 cm i izvedbi betonskih rubnjaka „na licu mjesta“ gdje je nemoguće ugraditi predgotovljene. Nakon ugradnje čeličnih stupova s nategama potrebno ugraditi plastičnu zaštitnu mrežu.

Panelna ograda visine 2,10 m, dimenzija panela 2500×2030 mm s minimalno dvostrukom vodoravnom žicom i s otvorom oka 200×50 mm. Paneli se postavljaju bočno metalnim spojnicama na stup „H“ profila visine 2600 mm. Spojnice se učvršćuju sigurnosnim inox vijcima. Stupovi se ugrađuju na osnom razmaku 2,53 cm u temelje samce dim.40x40x60 cm. Panelna ograda se nadovezuje na prethodno ugrađenu panelnu ogradu iznad potpornog zida te se dalje ugrađuje u pokos između prometnice i pomoćnog nogometnog igrališta paralelno s terenom pomoćnog nogometnog igrališta. Na dijelu pješačke staze, na ulazu G na istoku obuhvata (između pomoćnog nogometnog igrališta i teniskih terena) potrebno izvesti pješačka vrata s mogućnošću zaključavanja. Uz navedene radove izvode se i radovi na postavljanju vertikalne i horizontalne prometne signalizacije za označavanje pješačkog prijelaza (spoj pomoćnog nogometnog igrališta s zapadnim bočnim ulazom Školsko-gradske sportske dvorane). Nakon dovršetka ugradnje stupova nosača zaštitne mreže i panelne ograde te postavljanja prometnih znakova pristupa se uređenju okoliša. Radovi se izvode prema opisu radova u troškovničkim stavkama te prema projektu.

Dana 19.2.2021. otvorene su pristigle ponude te je sačinjen Zapisnik o provedenoj nabavi. Na temelju pristiglih ponuda zaključeno je da je ponuditelj Goldfren, obrt, vl. Elvis Aničić dostavio je ekonomski najpovoljniju ponudu, a ista ispunjava sve uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda te se predlaže odabir iste kao najpovoljnije, te se ista predlaže za sklapanje Odluke o odabiru.

Dana 02.03.2021. sklopljen je Ugovor za izvođenje radova sa obrtom Goldfren, vl. Elvis Aničić, na iznos od 423.357,50 kn (PDV: 84.671,50 kn) cijena (bez PDV-a): 338.686,00 kn.

Rok za izvršenje radova je 60 dana odnosno 02.05.2021. Za navedene radove ugovoren je  stručni nadzor građenja sa Učkom konzalting d.o.o.

Svečano otvorenje Pomoćnog nogometnog igrališta održalo  se 10.05.2021. Na svečanom otvorenju prisustvovali su  predstavnici iz Ministarstva turizma i sporta (Tomislav Družak i Monika Udovičić), predstavnici Nogometnog saveza Županije Istarske (Darko Raić Sudar i Paolo Prodan), predstavnici Grada Pazina (gradonačelnik Renato Krulčić i  Nevija Srdoč), predstavnici Nk Pazinke Pazin (Dragan Šipraka i Dragan Jovičić), predstavnici Pazin sporta (Patricija Jedrejčić i Lucijan Ujčić), predstavnici Zajednice sportskih udruga (Zoran Bravar i Patrick Rabar) , predstavnici izvođača radova (Elvis Aničić i Tomislav Hek).  Svečanost je započela himnama Republike Hrvatske i Istarske županije te je nastavljena prigodnim govorima uzvanika.

Projekt pomoćnog nogometnog igrališta od strateške je vrijednosti za Grad Pazin, Pazin sport d.o.o., sportske udruge, sve korisnike i građane koji već koriste sportske sadržaje Grada kao i sve buduće korisnike, započeo je svoje obraćanje prisutnima gradonačelnik Grada Pazina, Renato Krulčić.

Državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, Tomislav Družak istaknuo je zadovoljstvo svakom novom izgrađenom sportskom infrastrukturom, jer se na taj način potiče bavljenje sportom svakog pojedinca. Istaknuo je kako je kroz javne pozive Ministarstvo turizma i sporta u 2021. godini financiralo građevinske zahvate i opremanje 43 sportska projekta u vrijednosti od preko 15 miliona kuna. Izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta bitno će doprinijeti  razvoju vrhunskog sporta i povećati uključenost mladih u organizirane oblike sporta, zaključio je državni tajnik.

Darko Raić Sudar, predsjednik Nogometnog saveza Županije Istarske, istaknuo je važnost ovakve infrastrukture za Nogometni klub Pazinka Pazin.

Izgradnja nove infrastrukture doprinosi boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nogometnih treninga i provođenja sportskih programa, te se time ostvaruje i veća ponuda nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, razvoju i unapređenju tjelesnog zdravlja kod djece, što će u budućnosti donijeti boljoj ukupnoj slici zdravlja stanovništva, istaknuo je Krulčić.

Krulčić se u svom kratkom obraćanju zahvalio izvođaču radova, nadzoru i svim donatorima uz čiju pomoć je pomoćno nogometno igralište poprimilo konačni oblik i namjenu.

Grad Pazin nastavlja s ulaganjem u sport i sportsku infrastrukturu, sport je više od samog natjecanja te bitno utječe na razvoj pojedine lokalne sredine, on je način života koji građanima omogućava bolje zdravlje i bolju kvalitetu života, zaključio je Krulčić.

POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE PPP 10.5. (1)

Pravilnik i obrasci za korištenje Pomoćnog nogometnog igrališta

Ovi obrasci se donose i služe za utvrđivanje prioriteta, vremena i načina korištenja te svih ostalih pitanja vezanih za korištenje Pomoćnog nogometnog igrališta.

Obrazac prijave za korištenje PNI

Pravilnik o korištenju Pomoćnog nogometnog igrališta

 

 

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital