Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora

Objavljeno: 10. listopada 2019. u kategoriji

Sukladno članku 8. Odluke o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama (Službene novine Grada Pazina broj 33/2014) Pazin sport d.o.o. te Natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora od dana 17. rujna 2019. godine Pazin sport d.o.o. donosi dana 04. listopada 2019. godine
ODLUKU
o najpovoljnijem ponuditelju za zakup poslovnog prostora
I. Po Natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora od 17. rujna 2019. godine daje se u zakup prikupljanjem pisanih ponuda
– Poslovni prostor u prizemlju zgrade Boćarskog centra Aleksandar Anzur Pazin, na adresi Trg pod Lipom 1, Pazin 52000, u namjeni ugostiteljskog prostora, u vlasništvu Grada Pazina, pod upravljanjem društva Pazin sport d.o.o., površine od 50 m2.
Poslovni prostor se sastoji od jedinstvenog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, dva sanitarna čvora, te zajedničkog hodnika i ulaznog prostora i pretprostora. Hodnik i pretprostore će zakupnik koristiti zajedno s ostalim zakupnicima.
II. Izabrani ponuditelj gubi pravo na povrat pologa u slučaju da odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili u slučaju kad nije u mogućnosti zaključiti ugovor o zakupu zbog ne dostavljanja instrumenata osiguranja propisanih natječajem.
Garantni polog najpovoljnijeg ponuditelja zakupodavac zadržava do kraja zakupnog odnosa kao jamstvo za osiguranje pokrića eventualnih troškova u poslovnom prostoru ili osiguranje naplate posljednjih zakupnina.
Garantni polog zakupodavac vraća zakupniku po isteku ugovora i izvršenoj urednoj primopredaji, a Zakupnik nema pravo na zateznu kamatu na uplaćenu jamčevinu.
III. Ugovor o zakupu zaključuje se kao ovršna isprava kojom stranke suglasno utvrđuju da Zakupodavac može temeljem ugovora o zakupu izvršiti neposrednu prisilnu ovrhu na cjelokupnoj imovini Zakupnika radi naplate dužne zakupnine odnosno pokrenuti ovršni postupak radi raskida ugovora i predaje poslovnog prostora Zakupodavcu.
Sa najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu u obliku ovršnog javnobilježničkog akta. Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik.
IV. Na Natječaj su pristigle dvije valjane pisane ponude sa pripadajućom dokumentacijom u roku, preporučenom poštom na način kako je utvrđeno uvjetima Natječaja.
V. Najpovoljniji ponuditelj odabran ovom Odlukom je:
POLI BULIN jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, Pristava 2, Pazin 52000, OIB 59248375899.

Pazin, 04. listopada 2019. godine

Direktor – član Uprave
Samanta Grizila

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital