Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o financiranju programa i projekata za opće dobro na području Istarske županije

Objavljeno: 19. kolovoza 2015. u kategoriji

Župan Istarske županije objavljuje dana 03. kolovoza 2015. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o financiranju programa i projekata za opće dobro na području Istarske županije.

  1. Otvara se postupak savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije.
  2. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 3. kolovoza do 3. rujna 2015. godine. Ovaj naputak objavit će se na internetskom službenom portalu Istarske županije www.istra-istria.hr ,  te na oglasnim pločama Istarske županije u Puli, Flanatička 29 i u Pazinu, Dršćevka 3.
  3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni na adresu Stručne službe Skupštine, Dršćevka 3, Pazin ili na e-mail: savjetovanje@istra-istria.hr
  4. Stručna služba Skupštine i Kabinet Župana Istarske županije će u skladu s dostavljenim primjedbama i sugestijama sa savjetovanja napraviti analizu, pripremiti i dostaviti Izvještaj o provedenoj raspravi, te dostaviti prijedlog akta Županu na usvajanje.
  5. Za provedbu ovog Savjetovanja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Istarske županije za 2015. godinu.

Obrazloženje:

Ovim Pravilnikom se sukladno važećim propisima utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Istarske županije udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Istarske županije. Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva koje su utvrđene Uredbom, a kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva prihvatljivi prijavitelji.

Istarska županija omogućava predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, građanima i svim zainteresiranim skupinama s područja Istarske županije da sudjeluju u utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za dodjelu sredstava i korištenje sredstava proračuna Istarske županije udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Istarske županije.

Više saznajte na http://www.pazin.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-o-nacrtu-pravilnika-o-financiranju-programa-i-projekata-za-opce-dobro-na-podrucju-istarske-zupanije/#more-10120.

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital