Unutarnji ustroj

Unutarnji ustroj društva utemeljen je Pravilnikom o radu koji je donijet od strane Nadzornog odbora društva na redovnoj sjednici odbora održanoj dana 01. prosinca 2014. godine.

Društvo ima sljedeću strukturu zaposlenika:

 • Direktor/ica  koji je ujedno član/ica Uprave društva, te računovođa,
 • Tri kućna majstora,
 • Čistačica.

Direktor – član Uprave društva, te računovođa obavlja sljedeće poslove:

 • Upravljačke djelatnosti nadzora i upravljanja poduzećem
 • Donošenje strategijskih i organizacijskih planova i odluka
 • Organizacija, promocija i/ili vođenje događaja kao što su poslovni i trgovački sajmovi, manifestacije, konferencije, sastanci i slično
 • Planiranje i programiranje poslovanja
 • Praćenje stanja sredstava
 • Briga o likvidnosti i poduzimanje mjera za poboljšanje likvidnosti
 • Donošenje općih akata
 • Pripremanje prijedloga odluka i akata
 • Razmatranje izvješća o poslovanju tijekom poslovne godine
 • Podnošenje izvješća o poslovanju Nadzornom odboru
 • Sazivanje sjednica Skupštine
 • Zaključenje ugovora o zapošljavanju
 • Predlaganje raspodjele dobiti i mjera za pokrivanje gubitaka
 • Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa propisima
 • Organiziranje i vođenje računovodstva
 • Priprema godišnjeg popisa imovine, kapitala i obveza
 • Kontrola obračuna i isplata putnih naloga
 • Knjiženje poslovnih transakcija poduzeća
 • Priprema financijskih izvještaja
 • Kontrola i potvrđivanje ispravnosti financijskih izvještaja
 • Sastavljanje osobnih i poslovnih poreznih prijava
 • Obrada podataka i izrada prikaza po potrebi
 • Naplata računa
 • Evidencija radnika, obračun plaća i drugog, obrasci
 • Sastavljanje ponuda o slobodnim radnim mjestima
 • Prijave radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • Svakodnevni uredski administrativni poslovi (priprema i uređivanje dokumenata, tipkanje i obrada teksta, tajničke pomoćne usluge, prijepis dokumenata, pošta)
 • Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin sport d.o.o
 • Druge poslove po potrebi

Kućni majstori obavljaju sljedeće poslove:

 • Nadziranje i održavanje objekata
 • Briga o pravilnom funkcioniranju svih instalacija (elektroinstalacije, vodovodne, telefonske)
 • Kontroliranje ispravnog rada uređaja
 • Dnevno kontroliranje sustava grijanja, rasvjete, vode, struje, sanitarnih čvorova
 • Čišćenje i održavanje okoliša i zelenih površina izvan objekata
 • Briga o čistoću i redu u objektima i izvan njih
 • Pomoć pri prijenosu inventara
 • Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin sport d.o.o.
 • Sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva

Čistačica obavlja sljedeće poslove:

 • Osnovne djelatnosti unutarnjeg čišćenja i održavanja urednim objekata (uredi, sanitarni čvorovi, dvorane i druge prostorije), kao i vanjskih okolnih prostora objekata
 • Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin sport d.o.o.
 • Sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva

Pravilnici

Zaposlenici su odabrani temeljem javno objavljenih natječaja pri nadležnom Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prvi kućni majstor zaposlen je sa danom 01. srpnja 2014. godine u fazi završnih radova na Školsko – gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, drugi kućni majstor zaposlen je sa danom 01. rujna 2014. godine, treći kućni majstor zaposlen sa 01.02.2016. zbog upravljanja nad Gradskim stadionom. Računovotkinja je zaposlena sa danom 18. kolovoza 2014. godine, dok je direktor – član Uprave društva zaposlen (prijavama na nadležne institucije) sa danom 01. rujna 2014. godine. Čistačica je zaposlena sa danom 01. listopada 2014. godine. S danom 19.06.2017. godine, sukladno odluci Skupštine, Armando Lušetić odlazi sa radnoga mjesta direktora – člana Uprave. Danom 20.06.2017. godine imenovan je novi direktor – član Uprave Samanta Grizila, čime su objedinjeni poslovi i funkcije računovotkinje i direktora – člana Uprave. Novu strukturu zaposlenika čine direktor – član Uprave, tri kućna majstora te čistačica. U 201p. godini dogodila se promjena u zaposleniku kućnog majstora na poslovima održavanja sportskog objekta Gradskog stadiona, te je novi zaposlenik zaposlen sa 01. travnja 2019. godine odlaskom dotadašnjeg zaposlenika dana 31. ožujka 2019. godine.

Pravilnik o radu društva donijet je na redovnoj sjednici Nadzornog odbora dana 01. prosinca 2014. godine, na osnovi članka 26. stavka 1. Zakona o radu (“Narodne novine” broj 93/14). Iako društvo nije obvezno zakonski na njegovo donošenje, jer zapošljava manje od minimalno dvadeset zaposlenika koliko je potrebno za njegovo obvezno donošenje, društvo je ovim putem uskladilo i definiralo temeljne zakonske odredbe a koje se tiču rada i poslovanja društva. Pravilnik o radu društva definira temeljna pitanja koja se tiču radnih odnosa, radnog vremena, odmora i dopusta, plaće i naknada i ostalih materijalnih prava radnika, naknade štete učinjene na radu i u vezi s radom, obveze iz radnog odnosa, mjere zaštite od diskriminacije i zaštita dostojanstva radnika, prestanak radnog odnosa, zaštita prava radnika, ostale odredbe, sistematizacija poslova i drugo.

Isto tako, donijet je dana 10. studenog 2014. godine Etički kodeks radnika zaposlenih u Pazin sport – u d.o.o. kojim se uređuju temeljna etička načela i pravila dobrog ponašanja radnika utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, te pravilima struke. Kodeks sadrži načela i pravila ponašanja radnika u odnosima prema fizičkim i pravnim osobama te međusobnim odnosima s drugim radnicima. Svrha kodeksa jest da se njegovim donošenjem, prihvaćanjem i dosljednom provedbom uspostavi primjerena razina poslovne kulture te stvori ozračje za zajamčeno učinkovito ostvarivanje prava i interesa svih osoba. Kodeks propisuje ponašanja koje osobe imaju pravo očekivati od radnika društva.

U cilju korištenja mjere “Rad i staž i prijevoz” – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja Pazin sport d.o.o. iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Mjera se koristi tijekom 2015./2016. godine, te ponovno u 2017. godini. Mentor za osobu na stručnom osposobljavanju je Samanta Grizila, koja je svakodnevno tijekom radnog vremena bitla mentor pri obavljanju poslova definiranih Programom stručnog osposobljavanja za rad.

Isto tako, u 2016. godini Pazin sport d.o.o. počinje koristiti mjeru Garancija za mlade, za dvije osobe. Shema Garancije za mlade se temelji na preporuci da svakoj osobi mlađoj od 30 godina treba osigurati zaposlenje, naukovanje, pripravništvo ili nastavak obrazovanja u roku od četiri mjeseca po izlasku iz sustava obrazovanja, odnosno završetku formalnog obrazovanja ili u slučaju nezaposlenosti. Unutar paketa Garancija za mlade, odabrana je treća mjera Olakšica za zapošljavanje mladih na neodređeno prema Zakonu o doprinosima. Ugovor o radu sklopljen je se s osobama do 30 godina života, na neodređeno vrijeme, mlade osobe nisu imale prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem, trajanje je pet godina od dana sklapanja ugovora na neodređeno, što ujedno predstavlja uvjete za korištenje navedene mjere. Društvo od 01.02.2016. godine koristi mjere Garancije za mlade, porezne olakšice koje osobama mlađim od 30 godina uz zaposlenje na neodređeno omogućava u trajanju od 5 godina olakšice od plaćanja doprinosa na plaću, te se navedena mjera od razdoblja 01.02.2016. koristi za dvije osobe zaključno do 01.02.2021. godine. Od 01.04.2019. godine nastavlja se korištenje navedene mjere ali samo za jednu osobu. Navedene mjere doprinose smanjenju troškova poslovanja u vidu smanjenja troškova bruto plaća, odnosno doprinosa na plaće, te dovode do povećane radne učinkovitosti. Prvo zbog direktnog smanjenja navedenih troškova korištenjem mjera Garancije za mlade, a druga zbog dodatne osobe odnosno radne snage gdje troškove osposobljavanja snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital