Unutarnji ustroj

Unutarnji ustroj društva utemeljen je  Pravilnicima o radu (Pravilnik o radu od 1.12.2014. te Pravilnik o radu br 011-22/1 od 13.4.2022.) donesenim od strane Nadzornog odbora društva.

Društvo ima sljedeću strukturu zaposlenika:

 • Direktor/ica  koji je ujedno član/ica Uprave društva,
 • Računovođa/tkinja,
 • Tri kućna majstora,
 • Čistač/ica.

Direktor/ica – član Uprave društva obavlja sljedeće poslove:

 • planira i programira poslovanje Društva
 • prati stanje sredstava Društva
 • brine o likvidnosti društva i poduzima mjere za njeno poboljšanje
 • donosi opće akte društva, osim akata o ustrojstvu Društva kojeg donosi Skupština
 • priprema prijedloge odluka i općih akata za Skupštinu i izvršava odluke Skupštine
 • razmatra izvješće o poslovanju Društva tijekom poslovne godine
 • podnosi Skupštini izvješće o poslovanju Društva
 • saziva sjednice Skupštine
 • donosi pravilnik o radu
 • zaključuje ugovore o radu s radnicima Društva
 • predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka i obavlja druge poslove određene zakonom i ovom Izjavom

Računovođa/tkinja obavlja sljedeće poslove:

 • Organizira računovodstvene, knjigovodstvene i financijske poslove Društva
 • Vodi poslovne knjige u skladu sa propisima
 • Obavlja financijsko poslovanje s poslovnom bankom i drugim financijskim institucijama
 • Vodi brigu o naplati potraživanja
 • Obavlja poslove blagajničkog poslovanja
 • Obavlja poslove evidencije rada, obračuna plaća i drugog dohotka
 • Obavlja obračun poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost i obračun naknada  po raznim propisima
 • Priprema godišnji popis imovine i obveze Društva
 • Sastavlja temeljne financijske izvještaje i druge financijske izvještaje Društva
 • Sudjeluje u pripremi prijedloga financijskog plana Društva
 • Sastavlja statistička izvješća Društva kao i izvješća za potrebe Direktora
 • Obavlja administrativne poslove Društva
 • Druge poslove po potrebi

Kućni majstori obavljaju sljedeće poslove:

 • Nadziranje i održavanje objekata
 • Briga o pravilnom funkcioniranju svih instalacija (elektroinstalacije, vodovodne, telefonske)
 • Kontroliranje ispravnog rada uređaja
 • Dnevno kontroliranje sustava grijanja, rasvjete, vode, struje, sanitarnih čvorova
 • Čišćenje i održavanje okoliša i zelenih površina izvan objekata
 • Briga o čistoću i redu u objektima i izvan njih
 • Pomoć pri prijenosu inventara
 • Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin sport d.o.o.
 • Sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva

Čistačica obavlja sljedeće poslove:

 • Osnovne djelatnosti unutarnjeg čišćenja i održavanja urednim objekata (uredi, sanitarni čvorovi, dvorane i druge prostorije), kao i vanjskih okolnih prostora objekata
 • Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin sport d.o.o.
 • Sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva

Unutarnji ustroj

Zaposlenici su odabrani temeljem javno objavljenih natječaja pri nadležnom Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prvi kućni majstor zaposlen je sa danom 01. srpnja 2014. godine u fazi završnih radova na Školsko – gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, drugi kućni majstor zaposlen je sa danom 01. rujna 2014. godine, treći kućni majstor zaposlen sa 01.02.2016. zbog upravljanja nad Gradskim stadionom. Računovotkinja je zaposlena sa danom 18. kolovoza 2014. godine, dok je direktor – član Uprave društva zaposlen (prijavama na nadležne institucije) sa danom 01. rujna 2014. godine. Čistačica je zaposlena sa danom 01. listopada 2014. godine. S danom 19.06.2017. godine, sukladno odluci Skupštine, Armando Lušetić odlazi sa radnoga mjesta direktora – člana Uprave. Danom 20.06.2017. godine imenovan je novi direktor – član Uprave Samanta Grizila, čime su objedinjeni poslovi i funkcije računovotkinje i direktora – člana Uprave koja obavlja navedenu funkciju do 30.6.2021. Sa 1.7.2021. Na funkciju Direktorice-članice Uprave izabrana je Patricija Jedrejčić. Sa 19.10.2022. zaposlena je računovotkinja.  Novu strukturu zaposlenika čini direktorica – članica  Uprave, računovotkinja, tri kućna majstora te čistačica.

Pravilnik o radu društva donijet je na redovnoj sjednici Nadzornog odbora dana 01. prosinca 2014. godine, na osnovi članka 26. stavka 1. Zakona o radu (“Narodne novine” broj 93/14). Iako društvo nije obvezno zakonski na njegovo donošenje, jer zapošljava manje od minimalno dvadeset zaposlenika koliko je potrebno za njegovo obvezno donošenje, društvo je ovim putem uskladilo i definiralo temeljne zakonske odredbe a koje se tiču rada i poslovanja društva. Pravilnik o radu društva definira temeljna pitanja koja se tiču radnih odnosa, radnog vremena, odmora i dopusta, plaće i naknada i ostalih materijalnih prava radnika, naknade štete učinjene na radu i u vezi s radom, obveze iz radnog odnosa, mjere zaštite od diskriminacije i zaštita dostojanstva radnika, prestanak radnog odnosa, zaštita prava radnika, ostale odredbe, sistematizacija poslova i drugo. Novi Pravilnik o radu br. 011-22/1 donesen je na 9. sjednici Nadzornog odbora, održanoj 13.4.2022. te je s navedenim danom prestao važiti Pravilnik o radu iz 2014. godine.

Dana 10. studenog 2014. godine  donesen je i Etički kodeks radnika zaposlenih u Pazin sport – u d.o.o. kojim se uređuju temeljna etička načela i pravila dobrog ponašanja radnika utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, te pravilima struke. Kodeks sadrži načela i pravila ponašanja radnika u odnosima prema fizičkim i pravnim osobama te međusobnim odnosima s drugim radnicima. Svrha kodeksa jest da se njegovim donošenjem, prihvaćanjem i dosljednom provedbom uspostavi primjerena razina poslovne kulture te stvori ozračje za zajamčeno učinkovito ostvarivanje prava i interesa svih osoba. Kodeks propisuje ponašanja koje osobe imaju pravo očekivati od radnika društva.

Pravilnik o radu 011-24-1

Etički kodeks

 

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital