Unutarnji ustroj

Unutarnji ustroj društva utemeljen je  Pravilnicima o radu (Pravilnik o radu od 1.12.2014. te Pravilnik o radu br 011-22/1 od 13.4.2022.) donesenim od strane Nadzornog odbora društva.

Društvo ima sljedeću strukturu zaposlenika:

 • Direktor/ica  koji je ujedno član/ica Uprave društva, te računovođa,
 • Tri kućna majstora,
 • Čistačica.

Direktor – član Uprave društva, te računovođa obavlja sljedeće poslove:

 • Upravljačke djelatnosti nadzora i upravljanja poduzećem
 • Donošenje strategijskih i organizacijskih planova i odluka
 • Organizacija, promocija i/ili vođenje događaja kao što su poslovni i trgovački sajmovi, manifestacije, konferencije, sastanci i slično
 • Planiranje i programiranje poslovanja
 • Praćenje stanja sredstava
 • Briga o likvidnosti i poduzimanje mjera za poboljšanje likvidnosti
 • Donošenje općih akata
 • Pripremanje prijedloga odluka i akata
 • Razmatranje izvješća o poslovanju tijekom poslovne godine
 • Podnošenje izvješća o poslovanju Nadzornom odboru
 • Sazivanje sjednica Skupštine
 • Zaključenje ugovora o zapošljavanju
 • Predlaganje raspodjele dobiti i mjera za pokrivanje gubitaka
 • Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa propisima
 • Organiziranje i vođenje računovodstva
 • Priprema godišnjeg popisa imovine, kapitala i obveza
 • Kontrola obračuna i isplata putnih naloga
 • Knjiženje poslovnih transakcija poduzeća
 • Priprema financijskih izvještaja
 • Kontrola i potvrđivanje ispravnosti financijskih izvještaja
 • Sastavljanje osobnih i poslovnih poreznih prijava
 • Obrada podataka i izrada prikaza po potrebi
 • Naplata računa
 • Evidencija radnika, obračun plaća i drugog, obrasci
 • Sastavljanje ponuda o slobodnim radnim mjestima
 • Prijave radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • Svakodnevni uredski administrativni poslovi (priprema i uređivanje dokumenata, tipkanje i obrada teksta, tajničke pomoćne usluge, prijepis dokumenata, pošta)
 • Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin sport d.o.o
 • Druge poslove po potrebi

Kućni majstori obavljaju sljedeće poslove:

 • Nadziranje i održavanje objekata
 • Briga o pravilnom funkcioniranju svih instalacija (elektroinstalacije, vodovodne, telefonske)
 • Kontroliranje ispravnog rada uređaja
 • Dnevno kontroliranje sustava grijanja, rasvjete, vode, struje, sanitarnih čvorova
 • Čišćenje i održavanje okoliša i zelenih površina izvan objekata
 • Briga o čistoću i redu u objektima i izvan njih
 • Pomoć pri prijenosu inventara
 • Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin sport d.o.o.
 • Sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva

Čistačica obavlja sljedeće poslove:

 • Osnovne djelatnosti unutarnjeg čišćenja i održavanja urednim objekata (uredi, sanitarni čvorovi, dvorane i druge prostorije), kao i vanjskih okolnih prostora objekata
 • Sve navedene djelatnosti za Pazin sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin sport d.o.o.
 • Sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva

Unutarnji ustroj

Zaposlenici su odabrani temeljem javno objavljenih natječaja pri nadležnom Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prvi kućni majstor zaposlen je sa danom 01. srpnja 2014. godine u fazi završnih radova na Školsko – gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, drugi kućni majstor zaposlen je sa danom 01. rujna 2014. godine, treći kućni majstor zaposlen sa 01.02.2016. zbog upravljanja nad Gradskim stadionom. Računovotkinja je zaposlena sa danom 18. kolovoza 2014. godine, dok je direktor – član Uprave društva zaposlen (prijavama na nadležne institucije) sa danom 01. rujna 2014. godine. Čistačica je zaposlena sa danom 01. listopada 2014. godine. S danom 19.06.2017. godine, sukladno odluci Skupštine, Armando Lušetić odlazi sa radnoga mjesta direktora – člana Uprave. Danom 20.06.2017. godine imenovan je novi direktor – član Uprave Samanta Grizila, čime su objedinjeni poslovi i funkcije računovotkinje i direktora – člana Uprave koja obavlja navedenu funkciju do 30.6.2021. Sa 1.7.2021. na funkciju Direktorice-članice Uprave izabrana je Patricija Jedrejčić. Novu strukturu zaposlenika čini direktorica – članica  Uprave koja obavlja i poslove računovođe, tri kućna majstora te čistačica.

Pravilnik o radu društva donijet je na redovnoj sjednici Nadzornog odbora dana 01. prosinca 2014. godine, na osnovi članka 26. stavka 1. Zakona o radu (“Narodne novine” broj 93/14). Iako društvo nije obvezno zakonski na njegovo donošenje, jer zapošljava manje od minimalno dvadeset zaposlenika koliko je potrebno za njegovo obvezno donošenje, društvo je ovim putem uskladilo i definiralo temeljne zakonske odredbe a koje se tiču rada i poslovanja društva. Pravilnik o radu društva definira temeljna pitanja koja se tiču radnih odnosa, radnog vremena, odmora i dopusta, plaće i naknada i ostalih materijalnih prava radnika, naknade štete učinjene na radu i u vezi s radom, obveze iz radnog odnosa, mjere zaštite od diskriminacije i zaštita dostojanstva radnika, prestanak radnog odnosa, zaštita prava radnika, ostale odredbe, sistematizacija poslova i drugo. Novi Pravilnik o radu br. 011-22/1 donesen je na 9. sjednici Nadzornog odbora, održanoj 13.4.2022. te je s navedenim danom prestao važiti Pravilnik o radu iz 2014. godine.

Dana 10. studenog 2014. godine  donesen je i Etički kodeks radnika zaposlenih u Pazin sport – u d.o.o. kojim se uređuju temeljna etička načela i pravila dobrog ponašanja radnika utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, te pravilima struke. Kodeks sadrži načela i pravila ponašanja radnika u odnosima prema fizičkim i pravnim osobama te međusobnim odnosima s drugim radnicima. Svrha kodeksa jest da se njegovim donošenjem, prihvaćanjem i dosljednom provedbom uspostavi primjerena razina poslovne kulture te stvori ozračje za zajamčeno učinkovito ostvarivanje prava i interesa svih osoba. Kodeks propisuje ponašanja koje osobe imaju pravo očekivati od radnika društva.

Pravilnik o radu Pazin sport d.o.o. 011-22-1 od 13.4.2022

Etički kodeks

PRAVILNIK O RADU PAZIN SPORT DOO 2014

Pravila privatnosti © 2019. Izrada web stranica: Play Digital